LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 440. Pripomienka k čl. II – § 59 ods. 4
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade uloženia trestu prepadnutia majetku po právoplatnom rozhodnutí už zväčša páchateľ nemá majetok, ktorý by mohol prepadnúť štátu. Jeho majetok tak bol kreatívne prevedený. 

Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby právne úkony mimo bežných právnych úkonov boli voči štátu neúčinné. V takom prípade by štát mohol podať návrh na vykonanie exekúcie proti odsúdenému, v ktorom by špecifikoval a doložil ktoré právne úkony sú neúčinné. Exekútor by potom mohol takýto majetok predať a vyplatiť výťažok štátu. Tretie osoby by sa v exekučnom konaní mohli brániť vylúčením veci z exekúcie.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 59 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie : 

„(4) Nakladanie s majetkom mimo bežných právnych úkonov x) tri roky pred začatím trestného stíhania nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči štátu neúčinný a nárok štátu môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o trestnom stíhaní vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie :

„x) § 61c zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov  v znení neskorších predpisov.