LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 438. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V - § 442 ods. 5 OZ
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplnenie Občianskeho zákonníka.

V rámci trestného konania pri posudzovaní viny a trestu sa vychádza zo zásady in dubio pro reo, teda v pochybnostiach v prospech, v tomto prípade v prospech obžalovaného. Avšak v prípade, ak na trestnom súde bolo právoplatne preukázané, že obžalovaný trestný čin spáchal a poškodený bol odkázaný na civilný proces, tak potom by poškodený z trestného činu mal byť civilnom procese viac chránený ako ten, čo mu trestným činom spôsobil škodu. 

Preto sa navrhuje, aby v pochybnostiach o spôsobe a rozsahu náhrady škody platil výklad, ktorý je pre poškodeného priaznivejší. Obdobnú úpravu Občiansky zákonník ustanovuje pri spotrebiteľských sporoch v § 54.

Navrhovaná úprava má rozšíriť práva poškodeného, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 442 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie : 

„(5) Ak bola škoda spôsobená niektorým trestným činom, tak v pochybnostiach o spôsobe a rozsahu náhrady škody platí výklad, ktorý je pre poškodeného priaznivejší.“.