LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 437. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V - § 110 ods. 3 OZ
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zmena Občianskeho zákonníka.

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní. 

Teda bežné pohľadávky priznané súdom sa premlčujú za desať rokov avšak zaostalé výživné (ako opakujúce sa plnenia) sa premlčuje už za tri roky. 

V prípade, ak rodič dieťa je odsúdení pre zanedbanie povinnej výživy, je poškodený toto dieťa. Preto sa navrhuje odstránenie tejto nespravodlivosti, aby aj osoby, ktorým bolo určené výživné, boli chránené desaťročnou premlčacou dobou.


Navrhovaná úprava má rozšíriť práva poškodeného, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 106 ods. 3  sa vypúšťa slovo „korupcie“.

V § 110 ods. 3  sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: „Zaostalé výživné sa premlčuje za desať rokov.“.