LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 436. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V - § 106 ods. 3 OZ
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zmena Občianskeho zákonníka.

V prípade náhrady škody je subjektívna premlčacia doba dvojročná. Teda právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Objektívna premlčacia doba je tri roky. Ak však ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, to však neplatí, ak ide o škodu na zdraví. 

Ak je škoda spôsobená trestným činom, tak trestný súd v adhéznom konaní rozhodne aj o výške škody, inak odkáže poškodeného na občianske súdne konanie alebo na konanie pred iným príslušným orgánom. Vo väčšine prípadov sa stáva, že trestný súd o škode nerozhodne. Potom sa poškodení začne domáhať náhrady škody v občianskom súdnom konaní, avšak súd žalobu zamietne pre námietku premlčania. 

Preto sa navrhuje, aby sa premlčacia doba pri práve na náhradu škody spôsobenú trestným činom vzťahovala na všetky trestné činy a nielen na niektorý trestný čin korupcie. Týmto sa posilní postavenie poškodeného z trestného činu.


Navrhovaná úprava má rozšíriť práva poškodeného, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 106 ods. 3  sa vypúšťa slovo „korupcie“.