LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šteiner, Ivan, JUDr. Ing.
Pripomienka k: 432. Pripomienka k čl. III – § 199 ods. 1
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2, policajt začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. Avšak 30 dňová lehota nepostačuje, ak je ho potrebné doplniť o listinné dôkazy alebo vykonanie výsluchu cestou dožiadania.

Navrhovaná úprava má zvýšiť pravdepodobnosť objasnenia spáchania trestného činu, čím je plne v súlade s cieľom právnej úpravy, a to s ochranou obetí trestných činov.

Preto sa navrhuje nasledovné : 

V § 199 ods. 1 v prvej vete sa na konci vkladá čiarka a slová „výnimočne do 60 dní, ak ho treba doplniť o listinný dôkaz alebo výsluch svedka dožiadaním“.