LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LO (LIGA OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov)
Pripomienka k: čl. II
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Čl. II sa  dopĺňa takto:
V  § 349 sa vypúšťa časť vety "po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v civilnom procese smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí," a slovo "takého" sa nahrádza slovom "súdneho".
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že v praxi pokiaľ jeden z rodičov odopiera styk s dieťaťom druhému rodičovi resp. neplní vykonateľné rozhodnutie súdu nie je priamo z trestného zákona možné voči nemu vyvodiť sankcie, žiadať nápravu, ani toto protiprávne konanie nie je doposiaľ trestné bez predchádzajúceho návrhu oprávneného na výkon rozhodnutia v občianskom súdnom konaní.
Ako podklad k návrhu na výkon rozhodnutia dobre slúži zápisnica o trestnom oznámení na príslušnom Okresnom riaditeľstve PZ na ktoré po preskúmaní vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ vydá uznesenie, ktoré znie, že nakoľko nebola naplnená objektívna stránka trestného činu a to tá, že oznamovateľ nepožiadal o opatrenie v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu chýba formálny znak trestného činu. Z toho vyplýva že v danej veci nie je dôvod na začatie
trestného stíhania nakoľko sa nejedná o trestný čin.
Toto uznesenie bohužiaľ z väčšej časti pre otca znamená, že stráca čas opätovným podávaním trestných oznámení, len na to aby mohol dokázať, že mu je bránené v styku s dieťaťom.
Zo strany vyšetrovateľov je trend odrádzať otcov od podávania bezvýznamných oznámení a pokiaľ rodič nie je neoblomný a neprotestuje, že neopustí Okresné riaditeľstvo bez zápisnice, mnoho krát odchádza s presvedčením, že nemá cenu sa domáhať práva. Vyšetrovateľ si buď rodiča ktorý marí rozhodnutie súdu nepredvolá vôbec, alebo keď si ho predvolá vo väčšine prípadov matku tá odrecituje otrepanú pesničku, že ona nebráni styku a otec si môže prísť pre dieťa v určenom čase. Na to vyšetrovateľ vydá vyššie uvedené uznesenie, ktoré príde aj matke a tým, ešte viac podporí jej konanie, nakoľko sa utvrdzuje v tom, že voči jej rozhodnutiu nikto nič nezmôže.
Po niekoľkých takýchto bezvýznamných trestných oznámeniach konečne príde tá chvíľa, kedy už mnoho krát aj po roku čo matka bráni styku s dieťaťom druhému rodičovi, môže otec podať návrh na výkon rozhodnutia.
Podľa CSP a CMP pred nariadením výkonu rozhodnutia súd zdvorilo vyzve matku aby dobrovoľne plnila vykonateľné rozhodnutie súdu, alebo prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Medzi týmto formálnym úkonom ktorý nikam nevedie ubehne ďalších niekoľko mesiacov čakania zo strany otca, lebo matka podľa preukázaných skúseností vie a je poučená, aký bude ďalší postup súdu, a teda výzvu v kľudne ignoruje.
Na to v mnohých prípadoch nariadi súd pojednávanie vo veci výkonu rozhodnutia aby ešte stále dal matke šancu sa vyjadriť a znova ju formálne vyzvať, pojednávanie je vytýčené mnoho krát o ďalších niekoľko mesiacov. Potom príde bežná prax a to, odročenie pojednávania z dôvodu neprítomnosti matky alebo jej advokáta, ospravedlnenie sa, opätovná PN, čo pribúdajú ďalšie mesiace bránenia
styku rodičovi s dieťaťom.
Keď konečne príde deň pojednávania a matka sa rozplače prejaví všetok svoj dobrý úmysel už plniť rozhodnutie súdu, na to sa sudca vo väčšine prípadov žena zľutuje a matka odchádza s úsmevom s napomenutím a mnoho krát bez pokuty. A najbližší styk otca s dieťaťom sa znovu nekoná. Táto procedúra môže začať odznovu a možno sudca konečne uloží po x rokoch konečne prvú pokutu. Toto uloženie pokuty sa musí opätovne opakovať aby vyšetrovateľ mohol konečne uznať naplnenie skutkovej podstaty § 349.
Z praxe pokiaľ to otec dovtedy nevzdá, alebo dieťa ešte vôbec bude vedieť kto je jeho druhý rodič, alebo neskončí otec na mizine toto domáhanie sa základného práva rodiča trvá niekoľko rokov vytrvalej práce otca, úradníkov, kolíznych pracovníkov a advokátov. Pritom na porovnanie -
vymoženie výživného je úplná balada.
Vzhľadom k tomu, že škodiaci rodičia sú dobre informovaní o medzerách v zákonoch a veľmi ťažkej vymožiteľnosti tohto práva zo súčasnou právnou úpravou nemožno očakávať akékoľvek zlepšenie v tomto smere.
Je nutné urobiť novelu zákona už len kvôli tomu, že štátne orgány t.j. súdy vedome chránia takýchto rodičov pretože je to na ich subjektívnom zvážení či budú výkon rozhodnutia viesť urgentne k tomu aby došlo k trestnému stíhaniu, alebo nie. Súdy týmto dávajú priestor na opakované porušovanie
základného práva rodiča.
Samozrejme sú aj výnimočné prípady kedy súd koná zrýchlene a matka v trestnom konaní konečne
po rokoch páchania zla dostane aspoň 12 mesačný podmienečný trest. Ale čo z toho keď Vaše dieťa
Vás už nepozná a začínate na horšom začiatku ako pri cudzom dieťati. Takto vzniká zavrhnutie rodiča pod ochranou štátu...