LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 31.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 25 ods. 1 – znenie písmena a) odporúčame upraviť takto:
„a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o akreditáciu žiada právnická osoba,“. 
V písmene g) odporúčame slovo „miesto“ nahradiť slovami „adresu miesta“.
Súčasne odporúčame za písmeno a) vložiť nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa, adresu miesta podnikania alebo výkonu činnosti, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o akreditáciu žiada fyzická osoba – podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti, 
c) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o akreditáciu žiada fyzická osoba,“.
Doterajšie písmená b) až k) odporúčame označiť ako písmená d) až m).