LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 11 ods. 3
Dátum vytvorenia: 28.07.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
odporúčame vypustiť slovo „ale“ pred slovom „obeť“. Zároveň odporúčame v dôvodovej správe doplniť a bližšie špecifikovať dôvod pre ustanovenie výnimky pri trestnom čine sexuálneho zneužívania, kedy obeti násilného trestného činu nevzniká nárok na odškodnenie v prípade, ak obvinený alebo obžalovaný nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedný, príp. z čoho má predmetná výnimka vychádzať (v súčasnom znení zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov, ktorého úprava odškodňovania sa preberá v tretej časti Čl. I predmetného návrhu zákona, takúto výnimku totiž neobsahuje).