LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k časti G
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. K časti (G) Záver bod 14 je potrebné na koniec vety doplniť text „ani minimálnu pomoc“. Odôvodnenie: zabezpečiť  súlad s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie č. 651/2014“), článok 14 bod 14.