LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k časti F
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. K časti  (F) v ôsmom odseku na strane 7 je potrebné na koniec vety doplniť text „ani minimálnu pomoc“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie č. 651/2014“), článok 14 bod 14. 

2. K časti (F) do deviateho odseku na strane 7 je potrebné, z hľadiska dodržiavania pravidiel kumulácie, doplniť text v tom smere, že v súvislosti s oprávnenými nákladmi, ktoré sú predmetom investičného zámeru, prijímateľovi nebola poskytnutá minimálna pomoc. Zároveň je potrebné doplniť, ako poskytovateľ túto skutočnosť overil. V prípade, ak bola prijímateľovi v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi poskytnutá minimálna pomoc, je potrebné jej výšku uviesť v návrhu a zároveň doplniť vyhodnotenie, ako sú dodržané pravidlá kumulácie. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 651/2014, článok 8, ods. 5.

3. V texte časti (F) v treťom odseku na strane 8 je potrebné text „základná diskontná sadzba“ nahradiť textom „základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 651/2014, článok 7, ods. 3 a oznámením Komisie o revízií spôsobu stanovenia referenčnej a diskontnej sadzby.

4. V texte časti (F) vo štvrtom odseku na strane 8 text „k základnej diskontnej sadzbe“ nahradiť textom „k základnej sadzbe pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby“. Odôvodnenie: zabezpečiť  súlad s nariadením č. 651/2014, článok 7, ods. 3 a oznámením Komisie o revízií spôsobu stanovenia referenčnej a diskontnej sadzby