LP/2017/463 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k: čl.I bod 50
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: navrhujeme zaviesť rovnaké podmienky pre odbornú spôsobilosť pre VFA a PFA. Odôvodnenie: Tento návrh nepodporuje rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov poistenia. Nevidíme žiaden dôvod, aby VFA mal iné odborné spôsobilosti ako PFA (stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vykonaná skúška). Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Autor: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k: čl. I bod 57.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: navrhujeme zaviesť len jednu/prvú skúšku pre každý stupeň a sektor a zrušiť súčasné pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ak osoba kontinuálne vykonáva svoju činnosť bez prerušenia a vzdeláva sa kontinuálne. V bode 57. návrhu novely v § 22 ods. 2 navrhujeme upraviť pre každý stupeň: „Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre „každý stupeň“ stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba musí pred registráciou v registri v závislosti od podmienok preukazovania odbornej spôsobilosti úspešne vykonať odbornú skúšku resp. odbornú skúšku s certifikátom.“ Odôvodnenie: Nevidíme opodstatnený dôvod na sprísňovanie odbornej spôsobilosti, ide o neúmerné zaťaženie subjektov na trhu sprostredkovateľov (poistenia). Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. §1 ods. 2 písm. a) navrhujeme zrušiť. Za finančnú inštitúciu vykonávajú činnosť (okrem zamestnancov len) jej VFA alebo VIA, takže tento paragraf je možné vykladať aj tak, že títo viazaní agenti nie sú predmetom úpravy návrhu zmien zákona. 2. K § 1 ods. 2 písm. b) - ustanovenie je príliš neurčité, formulácia „žiadne ďalšie kroky k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ je nejednoznačná. 3. k § 1 ods. 3 písm. b) – návrh znenia je nejednoznačný – nie je zrejmé, na aké poistenie sa vzťahuje výluka, súčasne nepovažujeme za šťastnú formuláciu, že sa zákon nevzťahuje na sprostredkovateľa doplnkového poistenia za splnenia určitých podmienok, pretože sa na neho zákon v skutočnosti vzťahuje vždy (napr. povinnosť spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti, byť registrovaný...), bolo by lepšie vylúčiť platnosť konkrétnych ustanovení v prípade splnenia nižšie uvedených podmienok Navrhujeme zmeniť nasledovne: V § 1 ods. 3 písm. b) znie: b) sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 1. poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodanej poskytovateľom, ak takéto poistenie kryje 1a. riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto poskytovateľom YY, alebo 1b. poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto poskytovateľa 2. výška poistného zaplateného za poistný produkt nepresahuje 600 EUR vypočítaných pomerne z ročného základu, 3. odchylne od bodu 2, ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v bode 1 a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace, zaplatené poistné na osobu nepresahuje 200 EUR. V tomto prípade sprostredkovateľ doplnkového poistenia nie je povinný spĺňať žiadne ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, s výnimkou zápisu do registra a informačných povinností v zmysle ust. § 31 až § 37c tohto zákona.“ Poznámka pod čiarou k odkazu yy znie: yy) najmä poistné produkty v zmysle Príloha č. 1 časť A bod 3, bod 7, bod 10 písm. a), bod 14 písm. b) a c), bod 17 a bod 18) k zákonu č. 39/2015 Z.z. Odôvodnenie: z navrhovaného znenia novely podľa nášho názoru vyplýva, že sprostredkovateľ doplnkového poistenia bude povinný spĺňať podmienky pre výkon finančného sprostredkovania (v zmysle § 11c ods. 2 a 3) bez ohľadu na to, či bude poskytovať poistenie v zmysle navrhovaného znenia § 1 ods. 3 písm. b) alebo nie. Ustanovenia bodu 1a. navrhujeme z dôvodu právnej neistoty previazať s konkrétnymi poistnými produktami v zmysle prílohy č. 1 k zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom zavedenia inštitútu sprostredkovateľa doplnkového poistenia mal byť, že takýto subjekt bude povinný poskytovať klientovi rozsah informácií pri poskytovaní poistenia, ktorý bude porovnateľný s inými distribučnými kanálmi, bude však zároveň oslobodený od niektorých administratívnych povinností a nebude musieť spĺňať niektoré zákonné povinnosti a pôjde celkovo o zjednodušený výkon finančného sprostredkovania. Navrhovaná právna úprava sprostredkovateľa doplnkového poistenia stráca základný zmysel a účel prijatia právnej úpravy sprostredkovateľa doplnkového poistenia a takáto transpozícia nesleduje účel sledovaný Smernicou o distribúcii poistenia.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: všeobecná
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Predložený návrh zmien zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nedostatočne zapracoval kľúčovú požiadavku Smernice o distribúcii poistenia na to, aby klientovi bol bez ohľadu na to, ktorý distribučný kanál sa rozhodne využiť, poskytnutý rovnaký rozsah informácií o finančnom produkte resp. by boli jeho požiadavky a potreby posudzované rovnako. Návrh zmien zákona tiež výrazne navyšuje neprimerané a neodôvodnené administratívne zaťaženie samostatných finančných agentov a podriadených finančných agentov na úkor pracovníkov finančných inštitúcií a viazaných finančných agentov, u ktorých je toto zaťaženie bez ohľadu na to, že vykonávajú obdobnú činnosť, rádovo nižšie.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 22 pokračovanie
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 19. Aj podľa preambuly smernice IDD č. 28 by sa VFA a PFA mali líšiť iba v rozsahu a obsahu vzdelávacieho obsahu. Odôvodnenie: navrhovaná povinnosť neúmerne zvyšuje administratívnu náročnosť výkonu činnosti finančného sprostredkovania a zavádza administratívne a časovo náročné odborné skúšky bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Finančné sprostredkovanie predstavuje vysoko kvalifikovanú činnosť porovnateľnú s činnosťou s lekármi, advokátmi, daňovými poradcami, účtovníkmi a pod. Žiadna z týchto profesií nemá v rámci výkonu tejto profesie svoju činnosť podmienenú každoročným opakovaním odborných skúšok. Takýto osobitný prístup k finančnému sprostredkovaniu považujeme za selektívny a ničím neodôvodnený. Ak dôvodom na opakovanie skúšok má byť, že sa k vedomostiam človek aspoň raz za 4 roky dostane, tak táto požiadavka je bohato (dokonca o 5-10 hodín viac) splnená každoročným vzdelávaním. 20. §22a odsek 4 písm. a) navrhujeme pre fyzickú osobu doplniť ako zverejňovaný údaj tiež webové sídlo, ako je to u právnickej osoby. 21. Výklad slova „každoročne“ musí byť v súlade s terajšou logikou počítania termínov obnovy odbornej spôsobilosti = nemôže to byť kalendárny rok, ale „technický“ rok = od-do medzného dátumu. Dnes je medzným dátumom dátum posledného vykonania OFV, v rámci 4-ročného obdobia. Navrhujeme, aby „každoročne“ znamenalo 12 mesiacov, od „medzného“ dátumu k medznému dátumu a v rámci tohto obdobia mínus 10 dní (na odregistráciu v súlade so zákonom), kedy musí človek preukázať splnenie podmienok (samozrejme v každom sektore zvlášť). Medzný dátum má byť pre nových dátum registrácie do sektora a pre existujúcich dátum posledného vykonania OFV. Takýto režim nekumuluje nápor na hektické robenie OFV na konci roka & ani nie je súbeh hektiky vo všetkých sektoroch naraz. Zároveň to pozitívne vplýva na kvalitu vzdelávania. 22. k § 22a - v definovaní, kto môže poskytovať osobitné finančné vzdelávanie, je disproporcia, ktorá zakladá výhody finančným inštitúciám a diskriminuje finančných agentov. Navrhujeme zrovnoprávniť licencované subjekty a umožniť finančným inštitúciám poskytovať produktové školenia všetkým svojim obchodným sieťam, takto: (2) Osobitné finančné vzdelávanie poskytuje: a) finančná inštitúcia, a to výhradne pre svojich zamestnancov, viazaných finančných agentov s ktorými má uzavretú zmluvu podľa §8, viazaných investičných agentov s ktorými má uzavretú zmluvu podľa §12, samostatných finančných agentov s ktorými má uzavretú zmluvu podľa §7 a ich podriadených finančných agentov b) samostatný finančný agent, a to výhradne pre svojich podriadených finančných agentov, s ktorými má uzavretú zmluvu podľa §9 c) inštitúcia finančného vzdelávania. Navrhujeme nepoužiť na označenie vzdelávacej inštitúcie pojem „poskytovateľ“, lebo pritom vzniká nevhodné slovné spojenie „poskytovateľ poskytuje“. „Inštitúcia finančného vzdelávania“ je slovné spojenie s praktickejšou použiteľnosťou aj v bežnej komunikácii. Toto slovné spojenie je potrebné nahradiť aj inde v texte zákona a zakázať ho používať v tomto tvare bez toho, aby inštitúcia bola zapísaná v predmetnom registri NBS. Zároveň požadujeme, aby všetky typy subjektov, ktoré môžu poskytovať OFV, mali aj rovnaké podmienky a spĺňali rovnaké požiadavky pre túto činnosť – t.j. aby boli zapísané v registri poskytovateľov a predkladali dohľadu tie podklady, ktoré budú predpísané a ktoré zároveň už nepredložili pri licenčnom procese na registráciu svojej podnikateľskej činnosti. Pri tejto príležitosti opakovane upozorňujeme na nesúlad medzi požiadavkami na odbornú spôsobilosť pre manažment finančných inštitúcií a pre SFA. Pokiaľ sa regulátor rozhodne o nepredkladaní predmetných podkladov, navrhujeme preformulovať §22a ods. 7 písm. e) takto: e) poskytovateľ je zodpovedný za to, že má primerané organizačné a technické vybavenie na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, vrátane webového sídla budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, na ktorom bude poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zverejňovať najmä dátum, miesto, čas osobitného finančného vzdelávania a sektory, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie poskytovať, a to pre všetky stupne odbornej spôsobilosti v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie poskytovať 23. Nejasnosti a chýbajúce ustanovenia k odbornej spôsobilosti: - Je potrebné aspoň vo vykonávacom predpise uviesť, že termíny OFV, ktoré takáto inštitúcia vypisuje, musí mať možnosť vypísať aj s príznakom „neverejné / uzavreté pre externých účastníkov“. Nikde nie je v zákone uvedené, že vzdelávacia inštitúcia si volí sektory, v ktorých chce OFV poskytovať a následne spĺňať požiadavky zákona, napr. § 22a ods. 13. Rovnako nie je zrejmé, aké spôsoby nahlasovania účasti na skúšku sú povolené/možné (či je to povinné cez webovú stránku alebo je to možné cez interný systém inštitúcie). A tiež v zákone chýba explicitné určenie, že prístupnosť e-learningového kurzu v LMS systéme vzdelávacej inštitúcie znamená splnenie povinnosti § 22a ods. 13 písm. d). - Zo zákona vyplýva povinnosť zapisovať každé vzdelávanie do registra pre každého účastníka. Nie je určený mechanizmus, akým bude na prvý pohľad zrejmé a odkontrolovateľné, či sprostredkovateľ v registri má splnené všetky požiadavky na odbornú spôsobilosť v každom sektore, v ktorom podniká. Bude navrhovateľ musieť nahlasovať aj splnenie predpísaného počtu hodín za každého svojho sprostredkovateľa ročne, alebo sa to v registri bude automaticky nasčítavať? Aby každý subjekt o sebe v každom momente videl a vedel. 24. Navyše dávame na zváženie, aby požiadavka § 22a ods. 7 písm. b) vypadla z návrhu, pretože v dnešnej dobe elektronických úradných evidencií je možné si kedykoľvek on-line overiť predmetné skutočnosti. 25. §22a ods. 13 písm. d) navrhujeme doplniť nasledovne: „Elektronický kurz musí mať určenú minimálnu dĺžku trvania a je vyhlásený dňom jeho sprístupnenia v systéme poskytovateľa.“ s odôvodnením, že každé konanie elektronického kurzu nie je možné vyhlasovať osobitne. 26. §22a ods. 13 písm. e) navrhujeme zmeniť „do troch pracovných dní“ na „do desiatich pracovných dní“ s odôvodnením že aj NBS má takéto lehoty na zápis do registra, resp. registra skúšok. 27. Aby sme mohli zodpovedne vyjadriť k požiadavkám na odbornú spôsobilosť, potrebovali by sme posúdiť celý zákonodarcom navrhnutý systém odbornej spôsobilosti v detailoch, t.j. potrebujeme mať k dispozícii vykonávací predpis podľa § 22a ods. 16, inak nie sme schopní dotiahnuť ani naše pripomienkovanie, ani prípravu na reálne vykonávanie týchto povinností. 28. Prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť navrhujeme posunúť do 30.6.2019, vzhľadom na technickú a organizačnú náročnosť prispôsobenia sa, aj vzhľadom na to, že vykonávací predpis k zákonu bude pravdepodobne k dispozícii najskôr začiatkom jesene, pretože usmernenie EIOPA (podľa IDD čl. 30 ods. 7) bude publikované k 23.8.2017. To všetko znamená len niekoľko málo mesiacov na našu prípravu na zodpovednú realizáciu upraviť nasledovne a zároveň dať do súladu s rovnakým ustanovením (aj označením), ktoré do tohto zákona vkladá novela zákona 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách: „§ 42c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018 Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 v nasledovných lehotách: - tí, ktorým termín obnovy odbornej spôsobilosti vykonaním OFV nastane v roku 2018 – splniť do 12 mesiacov odo dňa jeho splnenia, - tí, ktorým termín obnovy odbornej spôsobilosti vykonaním OFV nastane v roku 2019 – splniť do dňa jeho nastatia - tí, ktorým termín obnovy odbornej spôsobilosti vykonaním OFV nastane v roku 2020 – splniť do 12 mesiacov od „medzného“ dátumu, ktorým sa rozumie deň a mesiac v roku 2019, ktorý je rok skorší než ten, ktorý je teraz platný - tí, ktorým termín obnovy odbornej spôsobilosti vykonaním OFV nastane v roku 2021 – splniť do 12 mesiacov od „medzného“ dátumu, ktorým sa rozumie deň a mesiac v roku 2019, ktorý je dva roky skorší než ten, ktorý je teraz platný - odborná skúška sa od 1.1.2018 neopakuje - medzným dátumom sa rozumie dátum (deň a mesiac) posledného vykonania OFV, ktorý je pre každého individuálne platný pre každý sektor zvlášť. Vo vykonávacom predpise navrhujeme následne čo najskôr doriešiť: • výslovné požadované znenie predmetu činnosti, ktoré dovolí poskytovateľovi OFV byť zapísaný do registra poskytovateľov – navrhujeme aktuálne „vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti“ • požadované počty hodín úmerné náročnosti sektora (POI z IDD povinne 15 hodín, ostatné sektory sú nepovinné, takže riešim minimálne) – hlavne na začiatku bude záťaž na celý systém enormná a potrebujeme ho spoločne dobre odladiť, aby nové podmienky neboli likvidačné • spôsoby nahliadania do registra OFV a sťahovania údajov potrebných na zabezpečenie kontinuity a dodržania podmienok zákona navrhovateľom

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 21
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 16. odborná spôsobilosť – základný stupeň odbornej spôsobilosti stratil vzhľadom na zmenu filozofie svoje opodstatnenie – ak nemá ísť o možnosť pre všetkých začínajúcich sprostredkovateľov, stráca význam; nie je zrejmé, prečo sa zákonodarca díva rôznou optikou na zamestnancov finančných inštitúcií a najmä VFA na jednej strane a na PFA na strane druhej. Predpoklad je, že odborná úroveň distribútorov poistenia má byť rovnaká bez ohľadu na to, o ktorý kanál distribúcie ide; je to základný predpoklad vyplývajúci z IDD, ktorej cieľom je zjednotenie distribučných kanálov a nárokov na ne tak, aby pre klienta nebola poskytovaná rôzna úroveň služby podľa povahy distribútora; navrhovaná filozofia zákona, kedy odborná spôsobilosť zamestnancov finančných inštitúcií a ich viazaných agentov stačí na úrovni základného stupňa a pre podriadených agentov je potrebný stredný stupeň je v rozpore s filozofiou IDD, ako ju chápeme my (v bode 7 úvodných ustanovení smernice IDD sa hovorí, že poisťovne by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a makléri; v bode 16 úvodných ustanovení sa ďalej píše, že „Táto smernica by mala podporovať rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú viazaní na poisťovňu; nie je zrejmý dôvod, pre ktorý bol pre odborného garanta finančnej inštitúcie stanovený ako povinný stredný stupeň odbornej spôsobilosti. 17. Odborná spôsobilosť – vzhľadom na pravidlá equal level playing field navrhujeme, aby buď základný stupeň zo zákona vypadol, alebo aby bol základný stupeň ponechaný pre všetky pôvodné subjekty a zároveň mal predpísanú povinnosť vykonať odbornú skúšku rovnako ako ostatné stupne (v každom prípade majú podľa § 22 ods. 2 predpísané každoročné osobitné finančné vzdelávanie, ktoré predpokladáme, že bude v rovnakej výške ako pre stredný stupeň). Ani v otázke odbornej spôsobilosti garantov navrhovateľov nie je dodržané pravidlo rovnosti - § 21 ods. 7 určuje pre SFA vyšší stupeň a § 21 ods. 9 pre finančnú inštitúciu iba stredný stupeň odb. spôsobilosti. Poslednú vetu § 21 ods. 9 navrhujeme po zmene stupňa odčleniť do samostatného odseku. základný stupeň odbornej spôsobilosti stratil vzhľadom na zmenu filozofie svoje opodstatnenie – ak nemá ísť o možnosť pre všetkých začínajúcich sprostredkovateľov, stráca význam; nie je zrejmé, prečo sa zákonodarca díva rôznou optikou na zamestnancov finančných inštitúcií a najmä VFA na jednej strane a na PFA na strane druhej. Predpoklad je, že odborná úroveň distribútorov poistenia má byť rovnaká bez ohľadu na to, o ktorý kanál distribúcie ide; je to základný predpoklad vyplývajúci z IDD, ktorej cieľom je zjednotenie distribučných kanálov a nárokov na ne tak, aby pre klienta nebola poskytovaná rôzna úroveň služby podľa povahy distribútora; navrhovaná filozofia zákona, kedy odborná spôsobilosť zamestnancov finančných inštitúcií a ich viazaných agentov stačí na úrovni základného stupňa a pre podriadených agentov je potrebný stredný stupeň je v rozpore s filozofiou IDD, ako ju chápeme my (v bode 7 úvodných ustanovení smernice IDD sa hovorí, že poisťovne by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a makléri; v bode 16 úvodných ustanovení sa ďalej píše, že „Táto smernica by mala podporovať rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú viazaní na poisťovňu; nie je zrejmý dôvod, pre ktorý bol pre odborného garanta finančnej inštitúcie stanovený ako povinný stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Navrhujeme buď základný stupeň úplne zrušiť, alebo požadujeme, aby ho mal len ten, kto je zapísaný len v jednom sektore (bez ohľadu na zoznam, v ktorom je). V terajších podmienkach môže jeden človek byť zároveň zamestnanec banky, VFA poisťovne aj VFA Asset managementu = a stále má základný stupeň bez skúšky (a momentálne po 5 hodín OFV v každom sektore), čo rozhodne nie je ani spravodlivé ani v súlade s equal level playing field. Ďalšou alternatívou je takéto riešenie: § 21 ods. 9 "Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta, viazaného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Odborný garant navrhovateľa, ktorý je finančnou inštitúciou, musí spĺňať požiadavky na stredný stupeň odbornej spôsobilosti.“. Ani v otázke odbornej spôsobilosti garantov navrhovateľov nie je dodržané pravidlo rovnosti - § 21 ods. 7 určuje pre SFA vyšší stupeň a § 21 ods. 9 pre finančnú inštitúciu iba stredný stupeň odb. spôsobilosti. Poslednú vetu § 21 ods. 9 navrhujeme po zmene stupňa odčleniť do samostatného odseku.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 11c a § 11d
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 7. na sprostredkovateľa doplnkového poistenia sa vzťahujú rôzne povinnosti podľa toho, či je registrovaný pre samostatného finančného agenta, alebo pre finančnú inštitúciu – porušenia zásady „level playing field“. 8. k § 11c ods. 1 bod 1. navrhujeme (v kontexte našich 6 sektorov, nielen IDD) tento text „...hlavnou odbornou činnosťou nie je finančné sprostredkovanie ani finančné poradenstvo.“ = bez odkazu na sektor poistenia a zaistenia. 9. k § 11c ods. 1 bod 3. je zrejme nesprávne opísaný zo smernice, obsahuje dvojnásobne negatívne vymedzenie, okrem toho „liability risks“ (čo sú riziká zo zodpovednosti) je nesprávne uvedené v preklade ako „riziká vyplývajúce z hmotnej zodpovednosti“. 10. Úprava právneho postavenia sprostredkovateľa doplnkového poistenia je nedotiahnutá, v §1 ods. 3 zákon hovorí, že na sprostredkovateľa doplnkového poistenia sa tento zákon nevzťahuje, v §11c obsahuje návrh úpravu, ktorá sa na sprostredkovateľa doplnkového poistenia vzťahuje...nie je zrejmé, aká je predstava zákonodarcu ohľadne právneho postavenia tohto sprostredkovateľa; zákonodarca by mal jeho povinnosti aj charakteristiku upraviť tak, aby bola jednoznačná – je potrebné zosúladiť definíciu doplnkového poistenia v §1 ods. 3 s definíciou sprostredkovateľa doplnkového poistenia v §11c; predpokladáme, že na sprostredkovateľa DP ako takého sa niektoré povinnosti zákona vzťahujú (napr. povinnosť registrácie) – tie je potrebné vymenovať a niektoré nevzťahujú – tie je nutné negatívne vymedziť (ročný rozsah vzdelávania a pod.) 11. K §11d – úprava právneho postavenia a povinností sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poskytovania úverov na bývanie je nejednoznačná a nedotiahnutá. Odkazuje vo všeobecnosti na právnu úpravu sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia, ktorá sa má aplikovať „primerane“. Zo skúseností je zrejmé, že takéto formulácie umožňujúce rôzne výklady spôsobujú v praxi množstvo problémov. Podľa navrhnutej úpravy môžu pre sprostredkovateľa z iného členského štátu platiť iné pravidlá, ako pre „domáceho“ sprostredkovateľa, keďže odkazujú na podmienky „domovského štátu“. V definícii sa hovorí o sektore úverov na bývanie, ktorý náš zákon nepozná (pozná „sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov“). Máme za to, že s právnou úpravou tejto kategórie sprostredkovateľov je potrebné sa hlbšie zaoberať a jej právnu úpravu precizovať tak, aby z nej bolo úplne zrejmé, ktoré ustanovenia a v akom rozsahu sa na takéhoto sprostredkovateľa vzťahujú.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 27, § 28, § 30
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 33. § 27 – navrhované znenie ustanovenia ods. 1 o konflikte záujmov je zmätočné . Naviac podľa návrhu novely ZoCP by pre agentov a poradcov v sektore kapitálového trhu mali platiť pravidlá pre konflikt záujmov podľa navrhovaného znenia §71l ZoCP. S touto otázkou sa návrh tohto zákona nijako nevysporiadal. 34. §28: Navrhujeme vypustiť celý bod 73 novely (ktorý v §28 vypúšťa odsek 5). Odôvodnenie: súčasná právna úprava umožňuje vyššiu ochranu finančných záujmov klienta. Nemáme informácie o tom, že by súčasný právny stav spôsoboval v praxi akékoľvek aplikačné problémy. Vzhľadom k tomu, že novela rozširuje možnosti inkasovania poistného, navrhujeme ponechať osobitnú úpravu, ktorá umožňuje chrániť zo strany klienta zaplatené poistné pred prípadnými finančnými problémami jednotlivých finančných agentov. 35. k § 30 – zodpovednosť za škodu – nie je zrejmý dôvod navrhovanej zmeny ( s výnimkou zmeny limitov poistného krytia, ktoré vyžaduje IDD); podľa navrhnutého znenia je povinný sa poistiť agent a pri porušení tejto povinnosti zo strany PFA zodpovedá SFA – zrušila sa možnosť prevzatia zodpovednosti samostatným bez toho, aby podriadený porušil zákonnú povinnosť (toto porušenie by v konečnom dôsledku malo byť dôvodom na stratu dôveryhodnosti)...inými slovami, nové znenie neumožňuje prevziať povinnosť uzatvorenia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním sprostredkovania samostatným finančným agentom bez porušenia zákona jeho podriadeným agentom. Navrhujeme upraviť limity požadované smernicou a v ostatnom ponechať pôvodné znenie tohto paragrafu, t.j. navrhujeme vypustiť celé body 76, 79 a 80 novely

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 25
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 30. §25 ods. 1 navrhujeme vypustiť slovo „samostatný“ vo všetkých tvaroch Navrhujeme vypustiť celý tento bod 65 novely. Odôvodnenie: V prípade, že odborného garanta musí zriadiť každý aj podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent, ide o zbytočné administratívne opatrenie, ktoré pri spoločnostiach s jedným konateľom a spoločníkom bez zamestnancov bude čisto formálneho charakteru. Zároveň úprava zamedzuje tomu, aby kvalifikovane zdatná osoba s dostatočnými skúsenosťami vykonávala činnosť odborného garanta pre viacerých podriadených finančných agentov alebo viazaných finančných agentov, čo nepovažujeme za správne. Okrem toho nemáme informácie o tom, že by súčasný právny stav spôsoboval v praxi akékoľvek aplikačné problémy. Máme za to, že toto opatrenie povedie k zníženiu výkonu kvality kontroly oproti súčasnému stavu, pretože túto dôležitú činnosť budú vykonávať osoby bez dostatočných skúseností. 31. k § 25 ods. 9) – navrhované ustanovenie o povinnostiach finančnej inštitúcie vo vzťahu k odbornému garantovi je neurčité a nejednoznačné

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 18 ods.3, § 17 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. d)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 12. § 16 ods. 3) – doplnenie povinností pre navrhovateľa o povinnosť zrušenia registrácie VFA, PFA a VIA v prípade, že prestal spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť (ok), dôveryhodnosť – nerealizovateľné, nie sme schopní v reálnom čase sa dozvedieť o všetkých okolnostiach majúcich vplyv na dôveryhodnosť osoby v zmysle zákona) + „opakované závažné porušenie ustanovení tohto zákona“ – príliš široká autonómia pri výklade pojmu, uprednostnili by sme vymenovanie konkrétnych ustanovení zákona (prípadne povinností), ktorých porušenie má mať za následok vznik povinnosti navrhovateľa navrhnúť zrušenie zápisu v registri 13. k § 17 ods. 6 – zmätočné ustanovenie, týkajúce sa zverejňovaných údajov PFA 14. k §18 ods. 2 písm. d) – navrhované ustanovenie je štylisticky nesprávne a gramaticky nedáva zmysel

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 4.§4 písm. m) – (a v niektorých ďalších ustanoveniach) sa používa pojem „distribúcia“, ktorý nie je zákonom definovaný. Považujem za dôležité doplniť definíciu distribúcia/distribučný kanál do ust. § 4. Zároveň požadujeme zrovnoprávniť online distribučné kanály s ostatnými tak, ako to vyžaduje smernica. 5. k § 4 písm. s) – z navrhovanej textácie nie je zrejmé, ktoré produkty sú investičnými produktami založenými na poistení, rovnako nie je možné jednoznačne určiť, či pravidlá platia pre zmluvu, ktorá obsahuje investičnú zložku, ako celok, alebo len pre časť investícií (nie pre pripoistenia). Navrhujeme doplniť odkaz na prílohu, ktorá tento druh produktov vymedzí. 6. k § 11 písm. c) – na sprostredkovateľa doplnkového poistenia sa vzťahujú rôzne povinnosti podľa toho, či je registrovaný pre samostatného finančného agenta, alebo pre finančnú inštitúciu – porušenia zásady „level playing field“.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 22
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 18 Navrhujeme, aby odborná skúška bola „vstupenkou“ do podnikania (ako je vodičský preukaz vstupenkou za volant) a robila sa iba raz. A dôraz aby sa kládol na osobitné finančné vzdelávanie. - Predpokladáme, že v §22 ods.2 je preklep a bol mienený nasledovne: „Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku.“.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: Článku II návrhu zmien
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 53. navrhujeme doplniť nový bod Článku II novely: 1. V § 70 ods. 1 sa mení písmeno b) a dopĺňajú sa písmená e) až j) a body 9 až 23, ktoré znejú: „ b) poskytnúť neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám poistnej zmluvy a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa poistnej zmluvy, a to informácie o právnych následkoch uzavretia poistne zmluvy a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, c) poskytnúť potenciálnemu klientovi ďalšie dodatočné informácie súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy tak, aby mohol následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa uzavretia poistnej zmluvy, e) poskytnúť potencionálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informáciu o existencii a povahe a výške odmeny vyplácanej jej zamestnancom vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, f) informovať potenciálneho klienta a klienta o výške poistného a akejkoľvek platby inej ako poistné, ak ju má klient po uzavretí poistnej zmluvy platiť, g) pri reklame a propagácií svojich poistných produktov poskytovať pravdivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce informácie a presne označiť, že sa jedná o reklamu alebo propagáciu, h) ku každému poistnému produktu, ktorého sú tvorcom, vypracovať informačný dokument o poistnom produkte podľa osobitného predpisu 28a). i) informovať o postupe pri podávaní sťažností a o osobitných predpisoch39) upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z uzatvorenej poistnej zmluvy, j) predložiť informačný dokument o poistnom produkte, ... (9) Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu je povinná zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej poistnej zmluvy a informácie o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu poistnej zmluvy, ktorá je predmetom ponuky poistenia. Pri ponuke poistenia investičných produktov založených na poistení je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu povinná zistiť aj informácie, týkajúce sa schopnosti klienta znášať straty a informácie o investičných cieľoch klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku, aby tak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu mohla klientovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju klienta k riziku a schopnosti znášať straty. Na požiadanie poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a pobočky poisťovne z iného členského štátu je klient povinný písomne alebo na inom trvanlivom médiu potvrdiť jej splnenie povinností podľa druhej vety alebo tretej vety. (10) Ak ide o profesionálneho klienta v zmysle osobitného predpisu, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu je oprávnená predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou poistnou zmluvou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť. (11) Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu je povinná na základe informácií zistených podľa odseku 9 poskytnúť klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania, ktoré sú pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa odseku 9. (12) Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu nezistí informácie podľa odseku 9, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie poistnej zmluvy; to neplatí, ak klient preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa odseku 9 a trvá na uzavretí poistnej zmluvy. (13) Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 9, že poistná zmluva je pre klienta vhodná, predloží klientovi vyhlásenie o vhodnosti písomne alebo na inom trvanlivom médiu. Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu vyhodnotí na základe informácií podľa odseku 9, že finančná služba nie je pre klienta vhodná, upozorní na túto skutočnosť klienta písomne alebo na inom trvanlivom médiu. (14) Informácie uvedené v odseku 1, ktoré poskytuje poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka poisťovne z iného členského štátu klientovi alebo potenciálnemu klientovi, musia byť a) písomné alebo na trvanlivom médiu alebo poskytnuté prostredníctvom webového sídla, b) úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce, c) poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku. (15) Informácie uvedené v odseku 1 možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určené osobitne pre klienta alebo ak sú splnené tieto podmienky: a) poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na kontakt medzi poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, poisťovňou z iného členského štátu a pobočkou poisťovne z iného členského štátu a klientom, b) klient súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla, c) klient bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám, d) je zabezpečené, že tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi klient mohol oboznámiť. (16) Poskytovanie informácií podľa odseku 1 s použitím iného trvanlivého média než je písomná forma alebo prostredníctvom webového sídla je možné len v prípade, ak klient poskytol na tieto účely e-mailovú adresu. (17) Ak sú informácie adresované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi, a) musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody poistnej zmluvy bez toho, aby zároveň presne a výrazne nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká, b) musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie klient, ktorému sú informácie určené alebo ktorý bude ich pravdepodobným príjemcom, c) nesmú zamlčovať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam. (18) Ak ide o neprofesionálneho klienta, informácie musia byť poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. (19) Povinnosť poskytnúť informácie na trvanlivom médiu sa považuje za splnenú, ak sa informácie poskytujú na inom trvanlivom médiu, ako je písomná forma, ak a) poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa poistná zmluva poskytuje neprofesionálnemu klientovi, b) si neprofesionálny klient z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu vopred zvolil túto formu poskytnutia informácií. (20) V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral mylný dojem, že tento orgán podporil alebo schválil poistné služby poskytované poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, poisťovňou z iného členského štátu a pobočkou poisťovne z iného členského štátu. (21) Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výslovne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. (22) Povinnosť poskytnúť informácie sa nevzťahuje na poistenie veľkých rizík. (23) Ustanoveniami odsekov 1 a 9 až 22 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce poskytovanie informácií. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o povinnosti rovnocenné s výkonom finančného sprostredkovania, a to najmä o zapracovanie nasledovných povinností ktoré by sa mali rovnako vzťahovať na pracovníkov finančných inštitúcií ponúkajúcich poistenie: - § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. v rozsahu informácií poskytovaných priamo o poistnom produkte po zapracovaní novely (v zmysle ods. 3, ods. 4 písm. e), f), ods. 7 až 20 primerane), - § 35 zákona č. 186/2009 Z.z., - § 37b zákona č. 186/2009 Z.z. (bod 96 novely), - § 37d zákona č. 186/2009 Z.z. (bod 96 novely). Smernica o distribúcii poistenia stanovuje, aby klient mal k dispozícii porovnateľné informácie o poistnom produkte a postup distribúcie poistenia bez ohľadu na to, ktorý distribučný kanál využije. S prihliadnutím na túto skutočnosť je potrebné, aby aj pracovníci poisťovne v rámci procesu uzatvárania poistnej zmluvy zisťovali, či poistný produkt je pre klienta a jeho aktuálne potreby vhodný a poskytovali mu ďalšie informácie o poistnom produkte tak, aby klient vedel prijať čo najkvalifikovanejšie rozhodnutie.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 32, § 33, § 37, § 38, § 42c
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 38. § 32 ods. 56 – rozšírenie pôsobnosti IDD na celý trh prináša nejednoznačnosť aj vo vzťahu k porovnávaniu produktov v rôznych sektoroch finančného trhu – pri určovaní pravidiel odmeňovania, ktoré nesmú obsahovať stimuly odporúčať „určitý finančný produkt, pokiaľ by bolo možné ponúknuť klientovi iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby“ je „pole pôsobnosti orgánu dohľadu“ neúmerne široké, porovnávanie vhodnosti finančných produktov všeobecne je do veľkej miery vždy subjektívna záležitosť; je zložité jednoznačne určiť, či je pre klienta vhodnejšia jedna, alebo druhá poistka; nie je však možné objektívne jednoznačne určiť, či je vhodnejšia hypotéka, alebo doplnkové starobné sporenie. Rovnaký problém vzniká pri § 35. 39. k § 33 ods. 4 písm. f) – ustanovenie je nezrozumiteľné; zrejme má ísť o prevzatie čl. 19 ods. 3 IDD, v zmysle ktorej, ak má klient po uzavretí zmluvy platiť iné platby, ako bežné platby poistného, či pravidelné platby, má sprostredkovateľ klientovi oznámiť aj informácie o každej takejto platbe; Navrhujeme zároveň ponechať pôvodný bod g) a tento navrhovaný bod pripojiť zaň. 40. k § 33 ods. 5 písm. e) – ustanovenie je vzhľadom na nesprávny slovosled zmätočné 41. k § 33 ods. 14 – v navrhovanom ustanovení sa stanovujú povinnosti samostatnému finančnému agentovi v prípade, že uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby dochádza prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia – z textácie tohto ustanovenia, ani kontextu zákona nie je zrejmý vzťah medzi sprostredkovateľom doplnkového poistenia a samostatným finančným agentom (zákon tento vzťah samostatného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia nikde nedefinuje) 42. Novela zákona 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách zavádza § 33a „Investičné produkty založené na poistení“ a tento zákon zavádza § 37d s rovnakým názvom, ale rôznym obsahom. Túto disproporciu je treba odstrániť – zásadná pripomienka! 43. k § 37 – navrhuje sa prevzatie právnej úpravy požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi 1:1 aj na agenta a poradcu v sektore kapitálového trhu; rovnakú otázku rieši návrh novely zákona o cenných papieroch. Máme za to, že takto všeobecne formulované ustanovenie, odkazujúce na zákon o cenných papieroch, ktorý ďalej odkazuje na Delegované nariadenie by vnieslo do systému mnoho nejasností a je potrebné jednoznačne upraviť, ktoré povinnosti/požiadavky na obchodníka s cennými papiermi by mali plniť aj agenti/poradcovia v sektore kapitálového trhu. 44. k § 37b – navrhovaný text ods. 2 je nejednoznačný a umožňuje rôzne výklady, je nutné ho spresniť 45. k § 37d ods. 1 písm. c) – ustanovenie je nejednoznačné, chýba definícia „relevantných prípadov“; 46. k § 37d ods. 1 písm. c) je potrebné vyhodiť z textu posledný - 3. výskyt slovného spojenia „potenciálneho klienta“ a obdobne v § 37d ods. 4 je potrebné vyhodiť z textu posledný - 2. výskyt slovného spojenia „potenciálneho klienta“ 47. v § 38 je nedostatočne definovaný okruh osôb, nad ktorými vykonáva dohľad NBS; nezahŕňa sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore úverov na bývanie, ani sprostredkovateľa doplnkového poistenia; zrejme ide o chybu v návrhu znenia 48. k § 38 ods. 16 – navrhované ustanovenie je nejednoznačné, treba definovať presne, aké „problémy osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie“ sú dôvodom na informovanie Komisie; takto široké formulácie by nemali byť súčasťou legislatívneho textu; 49. k § 42c – prechodné ustanovenie – je nedostatočné z pohľadu konkretizácie povinností jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti, je nevyhnutné ho špecifikovať; menili sa podmienky aj požadované stupne; 50. Nie je jasné, ako sa má vykladať „riadiaci orgán“ (napr. v § 22a ods. 6 písm. b) a na ďalších 7 miestach v texte) – evidentne ide o terminológiu prebratú z IDD. 51. Prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť navrhujeme posunúť do 30.6.2019, vzhľadom na technickú a organizačnú náročnosť prispôsobenia sa, aj vzhľadom na to, že vykonávací predpis k zákonu bude pravdepodobne k dispozícii najskôr začiatkom jesene, pretože usmernenie EIOPA (podľa IDD čl. 30 ods. 7) bude publikované k 23.8.2017. To všetko znamená len niekoľko málo mesiacov na našu prípravu na zodpovednú realizáciu.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 32
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 36. § 32 ods. 2 – náklady na finančné sprostredkovanie – navrhovaný text výrazne prekračuje povinnosti vyplývajúce z implementácie IDD nielen v tom, že ambíciou zákona je povinnosti pre sektor poistenia aplikovať na celý trh (6 sektorov), ale aj v definícii povinností týkajúcich sa zverejňovania nákladov na finančné sprostredkovanie; textácia „o existencii, povahe a výške odmeny“ nevyplýva z IDD; smernica v článku 19 k odmene hovorí, že sprostredkovateľ má klientovi oznámiť „povahu odmeny prijatej vo vzťahu k poistnej zmluve a či vo vzťahu k poistnej zmluve pracuje na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo zákazníkom, provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do poistného, na základe akéhokoľvek iného druhu odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti s poistnou zmluvou, alebo na základe kombinácie niektorých týchto odmien“; z uvedeného znenia smernice je zrejmé, že jej účelom je poskytnúť klientovi informáciu v tom zmysle, aby klient vedel, či službu sprostredkovania platí priamo, alebo v cene produktu. V prípade, že má klient platiť priamo sprostredkovateľovi, logicky musí byť informovaný, koľko. Táto informácia však stráca význam v prípade, že cena poistenia zohľadňuje náklady na distribúciu a klient ju priamo neplatí. V neposlednom rade je ustanovenie problematické aj z dôvodu, že rôzne distribučné kanály majú rôzne úrovne odmeňovania, aj keď ponúkajú klientovi rovnaký produkt a i na klientove náklady to nemá žiaden dopad. Navrhujeme 81. bod návrhu Článku I zmeniť nasledovne : 81 Článok I: § 32 vrátane nadpisu znie: „§ 32 Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo (1) Finančný agent nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie. (2) Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe a výške odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu ku konkrétne uzatváranej zmluve o poskytnutí finančnej služby, ak osobitný zákon neustanovuje inak.37a) Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny; o tejto skutočnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančnej služby. (3) V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov. (4) Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie s výnimkou plnenia od klienta. (5) Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klientov. Za týmto účelom nesmie zaviesť žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja, ani iných nástrojov, ktoré by mohli byť pre finančného agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčali určitý finančný produkt, pokiaľ by bolo možné ponúknuť klientovi iný finančný produkt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby.“.

Autor: oz, AFISP
Pripomienka k: § 70; bod 1. Článku II
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 52. § 70 ods. 1 mení písmeno e), ktoré znie nasledovne (komplexná úprava je uvedená nižšie v texte): „e) poskytnúť potencionálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informáciu o existencii a povahe a výške odmeny vyplácanej jej zamestnancom vo vzťahu ku konkrétne uzatváranej poistnej zmluve. Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny; o tejto skutočnosti musí finančná inštitúcia písomne informovať klienta pred uzatvorením poistnej zmluvy. Odôvodnenie: navrhované právna úprava zavádza rozporuplné porovnanie odmeny u zamestnancov finančných inštitúcií a odmeny u finančných agentov. V oboch prípadoch sa porovnávajú iné údaje, ktoré môžu miasť klienta vo výške nákladov súvisiacich s distribúciou poistenia a z podstaty veci znevýhodňujú finančných agentov, ktorí zverejňujú oveľa širší okruh odmeny. Takto nastavená informačná povinnosť (s rozdielnym rozsahom informačnej povinnosti) môže byť až v priamom rozpore so Smernicou o distribúcii poistenia, ktorá má byť touto novelou transponovaná. Navrhovaná informačná povinnosť tiež neodôvodnene zasahuje do obchodnoprávnych vzťahov, ktoré sú v súčasnosti dôverného charakteru, ako aj do pracovnoprávnych vzťahov pri zamestnancoch finančných inštitúcií. Nastavená informačná povinnosť neprináša žiadnu zvýšenú ochranu klienta a považujeme ju za zbytočnú. Navrhované znenie ustanovenie je tiež čiastočne nevykonateľné a v praxi môžu byť s jeho aplikáciou v praxi spojené viaceré praktické problémy.

Autor: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k: k zákonu ako celku
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z.. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Podľa predkladateľa je cieľom navrhovaného zákona je • implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie), ktorá nahradila smernicu 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (ďalej len „smernica“), • riešenie podnetov z aplikačnej praxe, najmä pokiaľ ide o úpravu osobitného finančného vzdelávania v oblasti požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúci finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ako aj sprísnenia podmienok, ktoré musia spĺňať právnické soby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Hoci predkladateľ pri vypracovaní tejto právnej úpravy vychádzal aj z poznatkov a skúseností takmer všetkých zainteresovaných subjektov finančného trhu vyplývajúcich z aplikačnej praxe, predloženými návrhmi zákonov neodstránil podstatné problémy z aplikačnej praxi v sektore poistenia a zaistenia. Predkladateľ v záujme dosiahnutia cieľov právnej úpravy taktiež navrhol oproti súčasnému stavu kvalitnejšiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov a finančných poradcov, avšak v MPK nie je priložený návrh všeobecne záväzného právnej predpisu, ktorý by ozrejmil obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania. Považujeme nevyhnutné aj pre kvalitu vzdelávania (OFV) predložiť urýchlene sekundárnu legislatívu, aby návrh novely mohol byť vnímaný a posúdený s našimi pripomienkami a dopadmi komplexne. Predkladateľom odhadovaná priemerná výška nákladov na osobitné finančné vzdelávanie pri 15 hodinovej požiadavke stanovená približne na 60,- eur (30,- eur na deň) ročne na každého pracovníka vykonávajúceho finančné sprostredkovanie je hlboko podhodnotená, obzvlášť pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Predložená novela podľa nášho názoru nepodporuje rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov, sťažuje schopnosť slovenských sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie, čo spôsobí nižšiu úroveň ochrany spotrebiteľa a integráciu trhu. Slovenské subjekty sú od prijatia 186/2009 Z.z. diskriminované v poskytovaní svojej činnosti voči zahraničným subjektom (predovšetkým poisťovacím maklérom), čo porušuje základné princípy „level playing field“, predražuje servis a finálne riešenia poistných krytí slovenským klientom. Nemôžeme nespomenúť aj našu snahu podporovanú zamestnávateľmi na sprostredkovateľskom poistnom trhu z roku 2015 o vytvorenie štandardu povolania „poisťovací maklér“ v rámci operačného programu http://www.sustavapovolani.sk/sektorova_rada-22, ktoré žiaľ vďaka súčasnému zneniu 186/2009 Z.z. nebolo možné dosiahnuť tak, ako je to napríklad v Českej republike. http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102475&kod_sm1=19 Pripomíname záväzok vlády v programovom vyhlásení o „prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní. Analytické podklady pre legislatívny proces musia objektívne posúdiť výšku administratívnej zaťaženosti vo väzbe na efekt dosiahnutý navrhovanou reguláciou.“ Predložený návrh pre malých a stredných podnikateľov - sprostredkovateľov poistenia podľa nášho názoru predstavuje priveľkú záťaž. Predkladateľ sa nezaoberal alternatívnymi návrhmi riešení, ktoré by viedli k dosiahnutiu predkladateľom definovaných cieľov, a ktoré boli vznesené napríklad zo strany viacerých asociácií na finančnom trhu napr. oddelením v návrhu zákona sektora poistenia od ostatných sektorov osobitnou časťou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä: • Prijať základné pojmy definície z IDD. • Upraviť v novele zákona v súčasnosti činnosti FS a FP pre sektor poistenia. • Doplniť do zákona nový typ samostatného sprostredkovateľa poistenia poisťovacieho makléra a podriadeného poisťovacieho makléra. • Prijať v rozsahu IDD príslušné paragrafy KAPITOLA V čl. 18 a 19 o konflikte záujmov pre zvýšenie transparentnosti činnosti sprostredkovateľov poistenia voči klientovi. • Požiadať v rámci MPK MFSR o predloženie návrhu „Obsahu a rozsahu osobitného finančného vzdelávania“ a koncepcie pre kontinuálne zvyšovanie OFV subjektov na poistnom trhu. • Požiadať o vysvetlenie navrhovanému § 32 zákona 186/2009 Z.z. • Zrušiť pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ak osoba kontinuálne vykonáva svoju činnosť bez prerušenia. • Uviesť podmienky pre uchádzačov pre skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti bez podmienky vykonávať skúšky každý sektor osobitného finančného vzdelávania. • Zaviesť rovnaké podmienky vzdelávania a overovania VFA a PFA pre sektor poistenia. • Vytvoriť prehľadný jednotný systém uznávania absolvovania OFV v zahraničí. Materiál Návrh zákona zo dňa 19.06.2017 LP/2017/463 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463 Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 10. júla 2017. Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z.. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve Rezortné číslo: MF-/013161/2017-613 A. Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona: 1 ) k čl. I bod 50 navrhujeme zaviesť rovnaké podmienky pre odbornú spôsobilosť pre VFA a PFA Odôvodnenie: Tento návrh nepodporuje rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov poistenia. Nevidíme žiaden dôvod, aby VFA mal iné odborné spôsobilosti ako PFA (stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vykonaná skúška). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 2) k čl. I bod. 57 navrhujeme zaviesť len jednu/prvú skúšku pre každý stupeň a sektor a zrušiť súčasné pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ak osoba kontinuálne vykonáva svoju činnosť bez prerušenia a vzdeláva sa kontinuálne. V bode 57. návrhu novely v § 22 ods. 2 navrhujeme upraviť pre každý stupeň: „Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre „každý stupeň“ stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie. Fyzická osoba musí pred registráciou v registri v závislosti od podmienok preukazovania odbornej spôsobilosti úspešne vykonať odbornú skúšku resp. odbornú skúšku s certifikátom.“ Odôvodnenie: Nevidíme opodstatnený dôvod na sprísňovanie odbornej spôsobilosti, ide o neúmerné zaťaženie subjektov na trhu sprostredkovateľov (poistenia). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 3) k čl. 61 Navrhujeme doplniť do § 22a ods. 4 bod d) d) stupne odbornej spôsobilosti Odôvodnenie: Pre záujemcov o OFV bude ihneď zrejmé, ktoré sektory a stupne daný poskytovateľ vykonáva. Viď nadväznosť na ďalšie pripomienky v nasledujúcich bodoch. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 4) k čl. 61 Navrhujeme upraviť v ods.7 bod e) e) „.... a to pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie vykonávať. Odôvodnenie: Podmieňovať vykonávanie OFV pre všetky stupne považujeme za neprimerané náročné s podstatným dopadom na kvalitu vzdelávania. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 5) k čl.I 61 navrhujeme upraviť v ods.7 bod f) f) „sektory a stupne, v ktorých má budúci poskytovateľ .....“ Odôvodnenie: rovnako ako predchádzajúcom bode. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 6) k čl. I bod. 61 ods. 16 navrhujeme predložiť Návrh nového všeobecného záväzného predpisu z MFSR Odôvodnenie : Ide o rozhodujúci dokument pre naplnenia základných cieľov MFSR transpozície IDD, ktorý bude mať aj nemalé každoročné finančné dopady sprostredkovateľov poistenia a naplnenie kvality OFV na trhu. Odhadované náklady pre FA na vzdelávanie obzvlášť pre sektor poistenia v analýze dopadov považujeme za hlboko podhodnotené. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 7) k čl. I bod 61 Vytvoriť prehľadný a nenáročný systém uznávania absolvovaných OFV v zahraničí pre slovenských sprostredkovateľov (poistenia a zaistenia). Odôvodnenie: Pri povinnosti ročne absolvovať minimálne 15 hodín OFV pre príslušný stupeň môže mať už v prvom roku po prijatí účinnosti zákona kapacitný problém vôbec absolvovať na Slovensku príslušné zodpovedajúce OFV. Už dnes osoby na poistnom trhu sprostredkovania poistenia využívajú možnosti vzdelávania napr. v ČR, Rakúsku a pod. a v predloženom návrh novely nie je stanovený mechanizmus poverenej inštitúcie na Slovensku, ktorá bude overovať dosiahnuté OFV mimo územia SR. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 8) k čl. I bod 65 navrhujeme zrušiť ako celok a ponechať súčasné platné znenie v zákone. Odôvodnenie: Návrh predkladateľa spôsobuje výrazné navýšenie ľudských kapacít pre obsadenie funkcií odborného garanta. Sme za zachovanie súčasného stavu i vzhľadom na naše návrhy v časti B, jeden odborný garant pre jeden sektor bez ohľadu na kategóriu finančného agenta a/alebo poisťovacieho makléra. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 9) k čl. I bodu 68. navrhujeme podrobne zvážiť či ide o rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov. Odôvodnenie: V § 27 sa vypúšťa odsek 3, ktorou sa navrhuje majetkové prepojenie medzi finančným poradcom a finančným agentom a odstraňuje sa nedostatok z aplikačnej praxe pre právnické osoby, avšak samotný návrh novely zvyšuje pozitívnu diskrimináciu SFA živnostníkov podnikajúce fyzické osoby. Myslíme si, že ide o dôležitý argument na opätovné zváženie zrušenia delenia sprostredkovania a poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia, nakoľko viac ako 10 perc. aktívnych SFA ( viac ako 50 subjektov ) v registri NBS podnikajúci na základe SZČO nemá právny základ byť zapísaný v oboch registroch aj prípade splnenia všetkých predpísaných odborných náležitostí. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 10) k čl. I bod 76 Navrhujeme zrušiť ako celok a ponechať súčasné platné znenie v zákone. Odôvodnenie: Návrh predkladateľa spôsobuje ďalšie každoročné zvyšovanie nákladov vrátane administratívnej náročnosti. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 11) k čl. I bod. 81 dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie k návrhu § 32 ods. 1 a) Prečo predkladateľ selektuje klientov a na základe akých skúseností alebo problémov aplikačnej praxe toto znenie navrhol ? b) Ak pre neprofesionálneho klienta je to v návrhu nemožné, na základe akého zmluvného vzťahu by to bolo možné pre profesionálneho klienta, pri nezmenenom znení §6? Odôvodnenie: Z pohľadu aplikačnej praxe je vysvetlenie dôležité pre následnú činnosť akéhokoľvek agenta alebo sprostredkovateľa poistenia v prospech ochrany spotrebiteľa. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 12) k čl. I bod. 81 Dovoľujeme si požiadať písomne dovysvetliť do dôvodovej správy predkladateľa, ktorú výšku odmeny a ktorý typ sprostredkovateľa poistenia konkrétne má zverejniť voči klientovi uvedený údaj v §32 ods. 2? Odôvodnenie: Nejasné však z aplikačnej praxi ostáva, ktorý typ sprostredkovateľa poistenia má zverejňovať odmenu. V súčasnosti doplácajú na uvedené znenie malé, hlavne „jednoosobové spoločnosti“ sprostredkovateľov voči veľkým sieťam na nejasný výklad NBS zákona a považujeme to za podstatné pre ochranu spotrebiteľa a definovanie porovnateľných noriem v oblasti sprístupňovania informácií a zabezpečenia rovnakých podmienok medzi distribútormi. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 13) k čl. I bod. 103 Predĺžiť lehotu v prechodných ustanoveniach § 42c Navrhujeme predĺžiť lehotu z 30.septembra 2018 do 31.marca 2019. Odôvodnenie: Sprostredkovatelia poistenia budú potrebovať viac času na zosúladenie s novými právnymi povinnosti v sektore. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 14) k čl.II bod 3 ods. 13 ( novele zákona 39/20015 ) doplniť za každé slovo finančných agentov „...... ,poisťovacích maklérov“ Odôvodnenie: V zmysle predchádzajúcich pripomienok a navrhovaného vytvorenia nového typu sprostredkovateľa poistenia v časti B. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. B. Návrh nových novelizačných bodov: 1. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, Navrhujeme do bodu 12 Čl. I §4 doplniť písmenami t), u) , v), w), y,) z) pojmy/definície zo smernice IDD „t) distribúcia poistenia sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazníci zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď zákazník môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webového sídla alebo iných médií. Pričom doplniť nasledujúcu vetu za „....iných médií“: Za distribúciu poistenia je považované finančné sprostredkovanie a/alebo finančné poradenstvo pre sektor poistenia. „u) distribúcia zaistenia činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane prípadu, keď ich vykonáva zaisťovňa bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia Pričom doplniť nasledujúcu vetu za „ ....sprostredkovateľa zaistenia“: Za distribúciu zaistenia je považované finančné sprostredkovanie a/alebo finančné poradenstvo pre sektor zaistenia. „v) sprostredkovateľ poistenia je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo zaisťovne, alebo ich zamestnancov a s výnimkou sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia „w) sprostredkovateľ zaistenia je každá fyzická alebo právnická osoba, iná než zaisťovňa alebo jej zamestnanci, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie zaistenia „y) distribútor poistenia je akýkoľvek sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo poisťovňa „z) poradenstvo je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi(klientovi) buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení. Odôvodnenie: V návrhu zákona bod 12. v bode m) sa prebral pojem odmeny zo smernice IDD, pričom predkladateľ nezadefinoval pojem „distribúcia finančnej služby“. V súčasnosti v platnom zákone 186 zadefinovaní finanční sprostredkovatelia a finanční poradcovia pre sektor poistenia sú podľa zákona o DPH osoby vykonávajúce sprostredkovanie poistenia. Smernica zavádza komplexnejšie pojmy distribúcie poistenia a distribúcie zaistenia, ktorých nedeliteľnou súčasťou je činnosť poradenstva. Sprostredkovatelia poistenia obzvlášť poisťovací makléri musia pri hľadaní komplexných riešení poistenia pre profesionálnych i neprofesionálnych klientov oslovovať špecifické poistné trhy a pooly maklérov ( na princípe FOS). Pravdepodobne v žiadnej inej krajine EÚ nie je rozdelenie vysokoodborného špecialistu na poistnom trhu -„zaistného makléra“ na finančného sprostredkovateľa pre sektor zaistenia a finančného poradcu pre sektor zaistenia. Preto navrhujeme prebrať do pojmov základné pojmy zo smernice, na ktoré sa bude v našich návrhoch odvolávať. Pre kontinuálne prepojenie nových pojmov a súčasného zákona je potrebné doplnenie doplniť niektoré vety. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 2. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, Navrhujeme zmeniť definície pre finančné sprostredkovanie § 2 ods. 4 a pre finančné poradenstvo v § 3 ods. 3. Súčasné znenie §2 ods. 4 (4) Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi. a súčasné znenie § 3 ods. 3 (3) Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika. Nahradiť jedným rovnakým textom: §2 ods. (4) Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 sú aj ostatné činnosti v rámci distribúcie poistenia alebo zaistenia. §3 ods. (3) Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v odseku 1 sú aj ostatné činnosti v rámci distribúcie poistenia alebo zaistenia. Odôvodenie: V smernici IDD nie sú definované či predpísané činnosti pre sprostredkovateľa poistenia ako identifikácie rizík, analýzy poistného rizika.... Ide svojou prapodstatou o nedeliteľné špecifikum sektora poistenia voči iným finančným sektorom a službám. Navrhnutým textom v odsekoch sa dopĺňajú ostatné činnosti pre ucelenosť definícií distribúcií poistenia a zaistenia. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 3. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, Navrhujeme doplniť nové paragrafy 12a poisťovací maklér a 12b podriadený poisťovací maklér § 12a (1) Poisťovací maklér je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie pre sektor poistenia alebo zaistenia, najmä na základe zmluvy s poisťovňou/pobočkou poisťovne s iného členského štátu a/alebo klientom na základe zmluvy. § 12b (1) Podriadený poisťovací maklér vykonáva sprostredkovanie poistenie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe písomnej zmluvy s poisťovacím maklérom. V tom istom čase môže mať podriadený poisťovací maklér podpísanú uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným poisťovacím maklérom. Odôvodnenie: Prikladáme jasnú a komplexnú definíciu charakteristiky povolania poisťovacieho makléra, štandardnej profesie už vyše 300 rokov na poistnom trhu pôsobiacich najmä v sektore neživotného poistenia. Poisťovací maklér ( angl. Insurance broker, nem. Versicherungsmakler, franc. Courtier d´assurance ) typ sprostredkovateľa poistenia, ktorý identifikuje, definuje a stanovuje významnosť a rozsah rizík hroziacich klientovi/záujemcovi o poistenie. Na poistnom trhu vyhľadáva optimálny rozsah a kvalitu poistného krytia pre definované poistiteľné riziká za účelom prevodu rizika z klienta na poisťovateľa poistnou zmluvou a na základe rizikovej analýzy spolupracuje s poisťovateľom na stanovení primeraných podmienok poistenia. Spoločne s klientom stanovujú výšku poistných súm/limitov plnenia a výšku spoluúčasti v súlade s identifikovanými a definovanými rizikami. Sumarizuje osobitné požiadavky na rozsah poistného krytia za účelom ich prerokovania s poisťovateľom. Vypracováva správu o analýze rizika za účelom získania adekvátneho poistného krytia od poisťovateľov. Vyhodnocuje jednotlivé návrhy poistného krytia od poisťovateľov a vypracováva zdôvodnenie najvýhodnejšej ponuky. S poisťovateľom prerokováva detailné znenie poistnej zmluvy. Predkladá klientovi konečný návrh poistnej zmluvy a pre klienta zrozumiteľným spôsobom ho oboznámi s rozsahom poistného krytia, výlukami z poistného krytia v poistných podmienkach a v osobitných ustanoveniach/dojednaniach poistnej zmluvy. Informuje klienta o prípadnom nesúlade medzi požadovaným a v poistnej zmluve uvedeným rozsahom poistného krytia. Zabezpečuje podpis poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytuje servis pri správe poistnej zmluvy pravidelnou aktualizáciou poistnej zmluvy v rozsahu zmien u klienta na základe jeho informácií a podkladov. Spolupracuje pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov. Podpora klienta po vzniku poistnej udalosti, najmä pri dodržaní všetkých lehôt, ktoré sú pre klienta podstatné. Klientovi poskytuje konzultačné služby a radí vo forme osobných odporúčaní klientovi v oblasti poistenia v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta. Na základe vyššie uvedeného si dovolíme tvrdiť, že pre klienta mať možnosť osloviť poisťovacieho makléra je príležitosť využiť top špecialistu a získať cez jeho servis maximálnu mieru ochrany finančného spotrebiteľa. Služby vyššie definovanej profesie od roku 2010 nemohli byť poskytované slovenskými subjektmi, čím sa snažíme len zvrátiť negatívny stav najprijateľnejšou formou do návrhu zákona a ukončiť diskrimináciu slovenských subjektov, ktorí dosiahnu preukázateľne maximálnu možnú mieru odbornosti. Poisťovací maklér môže byť odmeňovaný od poisťovne, s ktorou má zmluvu a/alebo po dohode od klienta na základe zmluvy. Ide o najčastejší možný spôsob a v EÚ štandardný postup odmeňovania za komplexné služby makléra. Poisťovací maklér a jeho odborný garant by mali spĺňať najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, rovnako absolvoval odbornú skúšku s certifikátom; pre podriadených poisťovacích maklérov navrhujeme odbornosti min. vyšší stupeň a raz vykonať príslušnú skúšku minimálne pre stupeň vyšší. Trvalé kontinuálne OFV pre vyššie stupne odbornej spôsobilosti bude klásť dôraz na kvalitu OFV a zvyšovanie miery konkurencie schopnosti subjektov na trhu, čo v konečnom prispeje k vyššej ochrane klienta a k zlepšovaniu poskytovanému servisu služieb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 4. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, V zmysle nášho bodu 3 hromadnej pripomienky a k Čl.I bod21 navrhujeme doplniť do §13 ods. (2) podregistrov bod g) poisťovacích maklérov a bod h) podriadených poisťovacích maklérov § 13 Všeobecné ustanovenia o registri Bod (2 ) Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy A) samostatných finančných agentov, b) viazaných finančných agentov, c) podriadených finančných agentov, d) finančných poradcov, e) finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. f) sprostredkovateľov doplnkového poistenia g) poisťovacích maklérov h) podriadených poisťovacích maklérov a zároveň upraviť v §13 ods. (5) na základe vyššie uvedenej zmeny (5) Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom z príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 okrem osôb zo sektora poistenia a zaistenia. Odôvodnenie: Doplnenie a duálne vykonávanie jednou fyzickou alebo právnickou osobou služieb agenta a makléra pre sektor poistenia je vzhľadom na dlhoročnú aplikačnú prax nevyhnutnosťou. Paragraf § 6 taxatívne dovoľuje mať zmluvu agenta len s finančnou inštitúciou a už dnes sa ukazuje nutnosť vykonávať niektoré činnosti nad rozsah písomných zmlúv s poisťovňami. Uvedený spôsob považujeme za najviac transparentné konanie subjektu voči klientovi, aký servis mu bude poskytovaný. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 5. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí, Zmeniť príslušné paragrafy od §14 a ekvivalentne všetky príslušné texty doplniť za slovo finančný agent, „poisťovací maklér“ Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť úpravy všetkých paragrafov a zosúladením príslušných právnych predpisov pre poisťovacieho makléra resp. podriadeného poisťovacieho makléra nie je možné popísať presne všetky presné zmeny paragrafového znenia. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 6. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí Navrhujeme zaviesť transparentné kritéria do novely zákona § 22 ods. (3) podmienok na vykonávanie odborných skúšok pre stredný stupeň bez ohľadu na veľkosť asociácie na finančnom trhu a nepodmieňovať vykonávať povinne skúšky pre všetky sektory. NBS by mala zverejnením vyhlásiť transparentné podmienky na získanie licencie na vykonávanie skúšok. Odôvodnenie: Od roku 2010 dodnes odhadujeme len príjmy za skúšky pre stredný stupeň vo výške 4 – 5 mil. Eur, z ktorých sa primeraná časť zisku dala reinvestovať do zlepšenia pre vyšší a najvyšší stupeň OFV. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 7. v čl.I navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí doplniť do návrhu novely do § 33 nový bod 4g) §33 (g) Pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia je povinný poskytnúť zákazníkom| informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch a | informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene. Zároveň sa zakazuje súbežne vykonávať činnosť finančnému agentovi pre sektor poistenia a poisťovaciemu maklérovi pre klienta pri danej poistnej zmluve. Odôvodnenie: Považujeme to jeden z hlavných prvkov zvýšenia ochrany spotrebiteľa v zmysle IDD KAPITOLY V čl. 18. i v nadväznosti na našu požiadavku vytvoriť poisťovacieho makléra. Vyjadrujeme nesúhlas, že podľa TAB_ ZHODY 1 ( strany 44 ) bolo korektne implementované z IDD do návrhu novely zákona. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, ak ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: Róbert Poór, SARM ( vzdelavanie@isarm.sk, Považská 17, 831 03 Bratislava 3 ) Tibor Bôrik, ( tibor.borik1@gmail.com, Rastislavova 61, 92101 Piešťany ) Oliver Borko, SARM ( vzdelavanie@isarm.sk, A.Kmeťa 155/30, 971 01 Prievidza ) Dušan Smoleňák, (dsmolenak@gmail.com, Druidská 899/1, 851 10 Bratislava ) Radovan Figura, ( radovan.figura@msig-europe.com, Komenského 1440/18, 900 01Modra ) Michal Bučko, (michal.bucko@brokerhouse.sk, Bebravská 13273/9, 821 07 Bratislava) Hromadnú pripomienku môžete podporiť i Vy. http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=924170