LP/2017/442 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 17192/2017/940
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Haško, Tomáš, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Zdôvodnenie skráteného MPK: Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR čl. 10
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/442
Dátum začiatku MPK: 08.06.2017
Dátum konca MPK: 21.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)