LP/2017/433 Rozpočet na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 037987/2017-OBSE
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie v súlade s článkom 10 bodom 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky vzhľadom na potrebu zabezpečenia kvalitnej a včasnej prípravy predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá sa aktívne angažuje v otázkach medzinárodného mieru a bezpečnosti. Predsedníctvo je determinované internými termínmi Organizácie.
Posledná zmena: 16.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/433
Dátum začiatku MPK: 06.06.2017
Dátum konca MPK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 06.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 06.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)