LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.)
Pripomienka k: K čl. V. bod 6
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na doplnené ustanovenie, podľa ktorého sa ustanovenia § 10 až 12 vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním primerane,  navrhujeme precizovať právnu úpravu pokiaľ ide o vedenie evidencie v prípade akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním.  Do znenia zákona navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré jednoznačným spôsobom stanovuje, ktorý subjekt je oprávnený, resp. môže viesť evidenciu predmetných akcií (obdobne ako je to upravené v prípade podielových listov v § 8 ods. 8 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade, ak by boli zaknihované akcie predmetného fondu evidované v samostatnej evidencii, je potrebné v podmienkach centrálneho depozitára riešiť vedenie zoznamov akcionárov pre tieto cenné papiere.