LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: novelizačnému bodu 22
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Písmeno h) sa už v § 56 ods. 4 nachádza, novelizačnú inštrukciu odporúčame opraviť a "písm. h)" nahradiť "písm. i)"