LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: novelizačnému bodu 17
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
návrh nového § 55 ods. 2 písm. d) má totožné znenie s § 55 ods. 2 písm. d) doterajšieho zákona. 
Odporúčame novelizačnú inštrukciu vypustiť alebo opraviť.