LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu zákona je niekoľko nejasností vyplývajúcich z formulácií. Napríklad upozorňujeme, že 
- v Čl. I bode 22 sa § 56 ods. 4 dopĺňa písmeno h), ktoré už je súčasťou aktuálneho znení zákona. Nie je zrejmé, či sa má existujúce písmeno h) nahradiť, alebo bolo úmyslom predkladateľa doplniť nové písmeno, ktorým ale musí byť písmeno i). 
- v Čl. I bode 25 sa podľa návrhu zákona dopĺňa odsek 7 do § 61, ktorý bol ale k 1. januáru 2010 zrušený. Pravdepodobne mal byť uvedený odsek doplnený do § 61a.
-  v Čl. I bode 47 z úvodnej vety vyplýva, že sa prvé štyri odseky § 73d nahrádzajú novým znením, čo ale nekorešponduje s dodatkom na konci novelizačného bodu („Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.“). 
- v Čl. I bode 49 v § 73f ods. 2 odporúčame zvážiť správnosť vnútorného odkazu „odseku 2 písm. c)“. 
- v Čl. 1 bode 63 chýba § 79g. 
- v Čl. I bodom 85 mal byť pravdepodobne upravený § 166, slová „z hlavných investičných služieb“ sa v § 156 nenachádzajú. 


- v Čl. IV odporúčame uviesť novelizačné body v chronologickom poradí. 
- v Čl. V bode 10 odporúčame písmeno „d)“ uviesť v úvodzovkách.

Uvedené je potrebné upraviť v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu.