LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona vyžaduje komplexnú dôslednú úpravu z hľadiska legislatívnej techniky a gramatiky, napríklad v čl. I
a) 13. bode (§ 7 ods. 17) skratka „APA“ je nezrozumiteľná; obdobne aj v odseku 18 skratka „CTP“ a v odseku 19 skratka „ARM“; v tejto súvislosti upraviť aj ďalšie príslušné ustanovenia návrhu zákona,
b) 14. bode [§ 8 písm. aa) druhý bod] upraviť bez nevhodných a nespisovných slov „po dobu“,
c) 32. bode (§ 71a ods. 1 úvodnej vete a ods. 7) slová „mať zavedené“ nahradiť slovom „zaviesť“; v odseku 1 písm. a) a b) a ods. 10 slová „opatrenia (opatrení) na kontrolu“ terminologicky zosúladiť so slovami „kontrolné opatrenia“ v odseku 7; v odseku 3 slová „ad hoc“ nahradiť slovenským ekvivalentom, napríklad obdobne ako v odseku 10, slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“ a vypustiť slovo „si“ ako nadbytočné; v odseku 7 slovo „musí“ nahradiť slovami „je povinný“; v odseku 8 prvej vete za slovom „zákona“ nahradiť slovo „a“ čiarkou a v poslednej vete slová „aby existovala záväzná písomná dohoda“ nahradiť slovami „záväznú písomnú dohodu“ a celú vetu gramaticky upraviť,
d) 33. bode sa vypúšťa § 71l ods. 2, avšak v 44. bode sa upravuje jeho nové znenie,
e) 38. bode (§ 71h ods. 6) vypustiť slová „príslušné“, „daného“, „danému“ a „daný“ ako nadbytočné (v celom texte návrhu zákona vyrovnať sa so slovami „príslušný“ a „daný“ v rôznych tvaroch); v odseku 8 úvodnej vete slová „náležite sprístupniť“ sú nejasné; v písmene d) vypustiť slová „akékoľvek“ a „akýchkoľvek“ (aj v celom návrhu v rôznych tvaroch) z dôvodu nadbytočnosti; odsek 9 spresniť, pretože spojenie slov „musí disponovať dostatočnou odbornosťou a oprávneniami“, „bude niesť osobitnú zodpovednosť“ a „môže niesť danú zodpovednosť“ sú na účel všeobecne záväzného právneho predpisu nesprávne a nezrozumiteľné,
f) 41. bode nie je zrejmá forma výslovného súhlasu klienta, upraviť bez slova „výslovný“; slovo „stanovenými“ nahradiť slovom „ustanovenými“,
g) 42. bode (§ 71j ods. 9) slová „vtedy, keď dokáže preukázať“ nahradiť slovami „ak preukáže“, avšak celé navrhované ustanovenie spresniť najmä s ohľadom na nevhodné a neprípustné slová „obmedzenie uvedené v odseku 8 splniť“, tretie osoby zvažované v predchádzajúcom odseku“, „požiadavka podľa odseku 8“ a „v súlade s týmto odsekom“,
h) 43. bode v § 71k vypustiť odsek 7, keďže problematiku rieši § 71h ods. 10, na ktorý sa zbytočne odkazuje; odsek 8 v navrhovanom znení je nezrozumiteľný; v odseku 9 vypustiť slová „všetky tieto faktory:“ ako nevhodné a nadbytočné,
i) 82. bode (§ 144 ods. 33) vypustiť slová „všetky okolnosti, a to najmä“, pretože kritériá na ukladanie sankcií majú byť z dôvodu právnej istoty ustanovené taxatívnym spôsobom.