LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka k návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V celom zákone navrhujeme ustáliť a zjednotiť požívanie pojmov „zastavenie obchodovania“ a „pozastavenie obchodovania“. Vzhľadom na skutočnosť, že platný ZoB používa pojem pozastavenie obchodovania, nepovažujeme za vhodné návrh ZoB rozširovať o nový pojem – zastavenie, z dôvodu, aby sa zabránilo nejasnostiam pri výklade a aplikácii ZoB (napr. § 38a ZoB).