LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl. II § 47 ods. 5
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie ods. § 47 ods. 5:

„(5) Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich predloženie podľa § 47 ods. 1.

Zo skúseností z praxe vyplýva, že povinnosť emitenta cenných papierov  zverejniť a zaslať regulované informácie na viaceré miesta (CERI, BCPB, register účtovných závierok) čiastočne odlišnými požiadavkami na obsah regulovaných informácií je pre emitentov administratívne náročná a neúmerne nákladná. Z nesprávneho a neúplného šírenia/zverejnenia informačných povinnosti následne vyplývajú pre emitentov rôzne sankcie (napr. v zmysle § 38 zákona o burze je BCPB povinná pozastaviť obchodovanie resp. vylúčiť cenné papiere z trhu).

Navrhovaná úprava § 47 smeruje k zefektívneniu šírenia/zverejnenia regulovaných informácií, tak aby sa využili dostupné spôsoby zverejňovania v súlade s požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady č. 2004/109/ES  o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu a vykonávacej smernice komisie č. 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.  

V zmysle navrhovanej úpravy bude emitent povinný naďalej zverejňovať informácie prostredníctvom svojho webového sídla a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa § 47 ods. 4 písm. b) až d). Možnosť zverejniť regulovanú informáciu prostredníctvom dennej tlače, resp. prostredníctvom všeobecne uznávaného informačného systému uverejňujúceho oficiálne  trhové ceny cenných papierov ostáva zachovaná. Uvedené ustanovenia § 47 sa dopĺňa o písm. d), ktorým sa umožňuje emitentom využiť aj iný spôsob zverejnenia, a to len za podmienky, že tento spôsob zverejnenia zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám, pričom týmto spôsobom môže byť aj zverejnenie regulovanej informácie v CERI, za predpokladu, že NBS postupuje podľa § 45 druhá veta a zverejňuje poskytnuté informácie na svojom webovom sídle. Máme zato, že zjednodušenie úpravy prispeje k právnej istote nielen pre emitentov, ale v prvom rade z takejto úpravy budú profitovať investori.