LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl. II § 38
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 38 sa za odsek 8 vložiť nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Burza je povinná na regulovaných trhoch, na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom58ac), okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.   

(10) Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom pripojí vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo finančný nástroj nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.“.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa až 58ac znejú: 
„58aa) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
58ab) Články 7 a 17  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014).

Pôvodne navrhované nové znenie § 38 odsek 9 a 10 navrhujeme presunúť do § 63 (spolu s príslušnými poznámkami pod čiarou, keď pôvodne navrhnutá poznámka pod čiarou 58ac) bude prečíslovaná na 58ab) a pôvodne navrhnutá poznámka pod 58ab) bude presunutá do § 63 a bude prečíslovaná), pokiaľ súčasná právna úprava nie je podľa zákonodarcu postačujúca. Podľa nášho názoru novo navrhovaný text nespĺňa cieľ smernicovej úpravy (Čl. 52 smernice) pričom znenie § 63 ZoB je v súčasnosti širšie a nie je potrebné ho dopĺňať o nový dôvod pozastavenia obchodovania.