LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl.II 9. k odkazu 56)
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Poznámka pod čiarou k odkazu 56) sa vypúšťa. Ide o formálnu úpravu z dôvodu, že pozastavenie obchodovania podľa § 28 ods. 3 písm. f) ZoCPaIS nie je možné vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.