LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl. II § 29 ods. 4
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť § 29 ods. 4.  Doterajší ods. 5 sa označuje ako odsek 4. V nadväznosti na § 121 ZoCP je zadefinovaná platnosť prospektu na 12 mesiacov od jeho schválenia za predpokladu jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov, ktorá je zároveň možná len v rámci obdobia platnosti prospektu. Po uplynutí 12 mesiacov od platnosti prospektu v zmysle 125c ods. 1 prospekt zaniká, a teda uvedené ustanovenie je nadbytočné.