LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl. II § 4 ods. 15
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť prvú vetu, ktorá obsahovo nesúvisí s druhou časťou uvedeného odseku a ani s nasledujúcimi odsekmi 16 až 20 a presunúť ju do samostatného odseku v rámci § 4 ZoB.