LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.)
Pripomienka k: Čl. I § 7 ods. 16
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť definíciu fondu obchodovaného na burze (ETF) v ZoCPaIS § 7 ods. 16 vzhľadom na totožnú definíciu v uvádzanú v ZoB § 3 ods.3  písm. ab), pričom tento pojem sa ďalej v ZoCPaIS nevyskytuje, a preto je postačujúce, ak bude tento pojem zadefinovaný len raz, a to v ZoB, kde sa ďalej v ustanoveniach tohto zákona aj používa.