LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: A. Všeobecné pripomienky k návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 25.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Pripravovaný zákon je potrebné upraviť a spresniť tak, aby ustanovenia pripravovaného zákona boli jednoznačné a aby nespôsobovali problémy v aplikačnej praxi, čo by však mohli spôsobovať viaceré ustanovenia pri ich pôvodne navrhnutom znení. Aj z týchto dôvodov je v procese transpozície (preberania) smerníc potrebné okrem iného vyhýbať sa mechanickému preberaniu prekladu textu smernice a pri transpozícii (preberaní) každého ustanovenia smernice je potrebné dbať na legislatívnu techniku, efektívnosť ustanovenia a vecnú správnosť. Preto zo strany predkladateľa treba zabezpečiť úpravu pôvodne navrhnutého znenia (textácie) zákonných ustanovaní v pripravovanom zákone tak, aby v pripravovanom zákone boli dôslednejšie špecifikované použité neadekvátne výrazy a nezadefinované pojmy. V tejto súvislosti možno enumeratívne poukázať napríklad na čl. I bod 44, kde v pôvodne navrhnutom znení § 71n ods. 12 sa uvádza „nedodržania povinnosti ustanovených v tomto článku“, pričom však aj pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona sa štandardne člení na paragrafy, odseky, písmená a body. Celkovo je potrebné predložené pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona upraviť v zmysle platných legislatívnych pravidiel a pravidiel slovenského pravopisu tak, aby pripravovaný zákon bol jazykovo, štylisticky aj terminologicky presný, správny, všeobecne zrozumiteľný a jednoznačný.
2. Z uvedených dôvodov uvádzame niektoré ustanovenia alebo pojmy, napríklad 
a) v čl. I v bode 38 v § 71h ods. 9 je uvedené, že „zamestnanec môže účinne niesť danú zodpovednosť“, 
b) v čl. I v bode 44 v § 71m ods. 1 je uvedený pojem „dizajn finančných nástrojov“, 
c) podľa § 71m ods. 7 má obchodník s cennými papiermi posúdiť, či finančný nástroj môže predstavovať hrozbu pre riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov predtým než sa rozhodol uviesť finančný nástroj na trh, 
d) podľa § 71m od. 8 zamestnanci konštruujú finančné nástroje alebo v odseku 9 sú taktiež finančné nástroje konštruované obchodníkom s cennými papiermi,
e) podľa § 71m odseku 13 „obchodník s cennými papiermi, ktorý pripravuje finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je výrobok kompatibilný, na základe ich teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobných finančných nástrojov, finančných trhov a potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych koncových zákazníkov“, 
f) v § 71m ods. 16 sa uvádza, či štruktúra poplatkov napríklad nemaskuje poplatky,
g) v § 71m ods. 17 sa uvádzajú „vhodné kanále distribúcie“ alebo v odseku 20 „predajné kanále“,
h) podľa § 71n ods. 12 je obchodník s cennými papiermi povinný zabezpečiť, že sa pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelnú revíziu mechanizmov pre správu produktov...,
i) v čl. I v bode 63 v § 79c ods. 1 sa od členov riadiaceho orgánu vyžaduje „dostatok času pre výkon povinností“, alebo podľa odseku 2 sa od každého člena riadiaceho orgánu vyžaduje, ak je to potrebné „účinne brániť realizácii rozhodnutí vrcholového manažmentu,
j) v čl. II v bode 13 v § 14 ods. 5 písm. d) je uvedený pojem „veľkosť tiku“ alebo v bode 24 v § 25 ods. 6 je uvedený pojem „režim tiku pre akcie“,
k) v čl. II v bode 38 v § 57a je uvedený pojem „otvorený záujem“. 
3. V celom návrhu je potrebné upraviť písanie odkazov za čiarkou alebo bodkou, a to takto: „....,x)“ alebo „.... .x)“. Číslo indexu je potrebné písať za čiarku alebo bodku.
4. V celom návrhu zákona je potrebné vykonať zosúladenie a zjednotenie používaných pojmov, a to aj vo väzbe na pojmy používané v platnom znení príslušných zákonov. Je potrebné používať čo najkonzistentnejšie a jednotné pojmy v rámci návrhu zákona, ale aj vo všeobecnosti ak ide o pojmy používané vo viacerých zákonoch. Mali by byť v nich použité rovnaké pojmy pokiaľ ide o významovo rovnaké inštitúty. Zároveň je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu konzistenciu pojmov medzi zákonmi a príslušnými nariadeniami EÚ, keďže tieto sú priamo účinné a používanie rôznych pojmov vedie k zníženiu prehľadnosti, zrozumiteľnosti a právnej istoty dohliadaných subjektov.
5. Navrhujeme doplniť a upraviť prechodné ustanovenia v záujme vylúčenia právnej neistoty pri tých právnych vzťahoch a zákonných povinnostiach subjektov, ktoré existujú alebo vzniknú pred účinnosťou pripravovaného novelizačného zákona (teda novely doterajších zákonov) a ktoré na základe ustanovení pripravovaného novelizačného zákona budú zmenené.
6. Vo všeobecnosti upozorňujeme, že vzhľadom k rozsahu európskej legislatívy, ktorá má byť týmto návrhom zákona transponovaná, a vzhľadom na celkový stav návrhu zákona, nemožné pripomienkovaním zabezpečiť úplnú a najmä správnu transpozíciu balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), a preto NBS (ÚDFT) už vopred upozorňuje na pravdepodobnosť potreby ďalšej novely príslušných zákonov za účelom odstránenia už uvedených nedostatkov a nezrovnalostí.
7. Vzhľadom na to, že väčšina súvisiacich predpisov EÚ (regulačných a implementačných technických predpisov vo forme nariadení EÚ) nebola ešte v čase začatia medzirezortného pripomienkového konania zverejnená v Úradnom vestníku EÚ, je potrebné ešte v priebehu ďalších štádií legislatívneho procesu opraviť názvy všetkých týchto predpisov v príslušných poznámkach pod čiarou tak, aby tieto boli v súlade s oficiálnymi názvami týchto predpisov po ich uverejnení. 
8. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR počas pracovných rokovaní avizovalo, že návrh zákona čo sa týka odkazov a poznámok pod čiarou bude ešte upravovaný, ani pripomienky NBS k týmto oblastiam nie sú finálne. Predmetné pripomienky zahŕňajú len tie, kde bol identifikovaný nesúlad so smernicami alebo zjavné chyby.
9. Je potrebné zosúladiť tabuľku zhody s návrhom zákona a odstrániť v nej zrejmé chyby.