LP/2017/357 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18090/2017-2063-21187
Podnet: Na základe žiadosti Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/357
Dátum začiatku MPK: 17.05.2017
Dátum konca MPK: 30.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia: 17.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)