LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 2. Zásadná pripomienka k čl. I., bod. 3
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Keďže prijatia koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách vyžaduje dlhšie časové obdobie, z krátkodobého hľadiska by mohlo pomôcť rozdelenie prvej časti tabuľky v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády samostatne na základnú školu a samostatne na strednú školou. Základnú školou rozdeliť na prvý a druhý stupeň. Učiteľovi druhého stupňa základnej školy výraznejšie znížiť základný úväzok, aby bol vytvorený dostatočný časový priestor na kariérové poradenstvo. RÚZ navrhuje nasledovné konkrétne nastavenie systému.


Výchovný poradca Počet žiakov Zníženie základného úväzku
(počet hodín)
V druhom stupni základnej školy Do 200 4
 201 -400 6
 401- 600 8
 601 a viac 10


Odôvodnenie:
Pri takomto nastavení by mal výchovný poradca zhruba 30 min. na 1 žiaka za školský rok, čo už môže predstavovať určitý základ aj pre kariérové poradenstvo.