LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Všeobecná zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
RÚZ považuje za nevyhnutné, aby bolo čo najskôr prijaté koncepčné riešenie výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách. Jeho správne nastavenie pokladáme za kľúčovú podmienku pre efektívne fungovanie systému vzdelávania na Slovensku. Novela rieši iba zmenu zníženia úväzku učiteľa ZŠ alebo SŠ, ktorý vykonáva činnosti výchovného poradcu. V texte dôvodovej správy sa uvádza, že výchovný poradca plní aj úlohy kariérového poradenstva. Ak porovnáme aktuálny stav a navrhovanú zmenu, ide len o malú kozmetickú úpravu, ktorá nezabezpečí výkon kariérového poradenstva v požadovanom rozsahu a kvalite. Koncepčné riešenie si vyžaduje prijatie opatrení, ktoré idú nad rámec tejto novely. Je okrem iného potrebné oddeliť úlohy výchovných a kariérových poradcov, ktorí by vykonávali výlučne činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Tiež je potrebné zriadiť centrá orientácie na povolanie a realizovať ďalšie opatrenia. RÚZ si uvedomuje, že tieto opatrenia budú mať priamy negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, no pri správnom nastavení budú mať z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv, keďže prispejú k nižšej nezamestnanosti a zlepšia dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily pre zamestnávateľov.