LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 07.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadam návrh, vrátane doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) a Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“), prepracovať tak, aby nezakladal nároky na zvýšenie celkového počtu zamestnancov a osobných výdavkov kapitol MV SR a MŠVVŠ SR, a aby bol  realizovaný v rámci počtu zamestnancov a výdavkov zabezpečených v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.

Doložka vplyvov a analýza vplyvov predložená v rámci MPK nebola upravená podľa pripomienok uplatnených Ministerstvom financií SR v rámci predbežného pripomienkového konania (s výnimkou aktualizácie výšky priemernej mzdy pedagogických zamestnancov z 967,50 eura na 1 082 eur).

V analýze vplyvov tabuľkách č. 1 a 4  stĺpci 2018 je uvedený nesprávny súčet výdavkov spolu za MŠVVŠ SR a MV SR, s čím súvisí aj nesprávna kvantifikácia uvedená v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora“ v tabuľke č. 1. Zároveň v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza finančný vplyv návrhu na štátny rozpočet v roku 2018 v sume 541 024 eur a v rokoch 2019 a 2020 v sume 1 623 072 eur ročne, čo však nie je v súlade s kvantifikáciami uvedenými v tabuľkách č. 1 a 4. Uvedené žiadam zosúladiť. 

 Zároveň upozorňujem, že

a) kvantifikácia vplyvu uvedená v bode 2.2.2.2 analýzy počíta s valorizáciou platov pedagogických zamestnancov v sume 6 % od 1.9.2017, čo však v súčasnej dobe nie je legislatívne schválené;

b) v súčasnej dobe organizácia CVTI disponuje aj údajmi o dosiahnutej skutočnosti za 1. štvrťrok 2017, podľa ktorých sa priemerná mzda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov dosiahnutá za rok 2016 v sume 1 082 eur v 1. štvrťroku 2017 znížila a dosiahla sumu 1 061 eur. V tejto súvislosti by vplyv predstavoval:

I. pri platnej legislatíve: 
1. na rok 2018 sumu 504 934 eur, z toho mzdy 373 472 eur (1 061 x 88 x 1,352 x 4 mesiace = 504 934);
2. na roky 2019 a 2020 sumu 1 514 802 eur, z toho mzdy 1 120 416 eur;
              
II. pri legislatívnom zabezpečení valorizácie 6 % od 1.9.2017

1. na rok 2018 sumu 535 230 eur, z toho mzdy 395 880 eur (1 061 x 1,06 x 88 x 1,352 x 4 mesiace = 535 230 eur),
2. na roky 2019 a 2020 sumu 1 605 691 eur, z toho mzdy 1 187 641 eur.

V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky žiadam materiál v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov predložiť na záverečné posúdenie.