LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVP (Asociácia výchovných poradcov)
Pripomienka k: Čl.I bodu 3
Dátum vytvorenia: 06.06.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Pre Asociáciu výchovných poradcov je návrh zníženia úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu ( ďalej „ VP“) absolútne nepostačujúci a v niektorých prípadoch dokonca ani nemeniaci súčasné zníženie úväzku VP, hoci sú činnosti výchovných poradcov žiadané či už zo strany samotného štátu, zamestnávateľov alebo samotnými základnými a strednými školami, o čom svedčia tlačové vyhlásenia hlavne predstaviteľov štátu a zamestnávateľov k potrebe riešenia neuplatniteľnosti absolventov, nezáujmu o duálne vzdelávanie, ... 

Odôvodnenie:
- už v roku 2009 uskutočnil VÚDPaP v Bratislave Analýzu prieskumu činností výchovných poradcov na základných, stredných a špeciálnych škôl, kde sa identifikoval okrem iného aj nedostatočný časový priestor pre oblasti činností VP v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine žiakov a študentov
- VP realizuje na škole krízovú intervenciu, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre žiakov so ŠVVP, poradenstvo pre neprospievajúcich, poradenstvo pre nadaných, poradenstvo pri riešení problémov s dochádzkou , poradenstvo pri riešení problémových situácií v škole, atď. ako komplex činností , ktoré môže poskytnúť každému žiakovi alebo študentovi bez potreby súhlasu zákonného zástupcu ( odborný zamestnanec ako napr. školský psychológ , školský špeciálny pedagóg pre prácu so žiakom alebo študentom súhlas rodiča potrebuje)
 - trh práce vykazuje už dlhšie veľkú deformáciu v podobe chýbajúcich absolventov hlavne s technickým vzdelaním, čo poukazuje na promptné riešenie problému nielen s motivačným štipendiom a zavedením duálneho vzdelávania, ale hlavne na potrebu okamžitého zavedenie poradenstva v kariérovom vývine pre žiakov ZŠ už od 7. ročníka a systematickú prácu s rodičom a jeho dieťaťom hlavne v zosúlaďovaní ich predstáv s realitou študijných možností prepojených na uplatnenie na trhu práce
- národné projekty priniesli do ZŠ a SŠ množstvo metód a metodík pre oblasť rozvoja kariérového vývinu žiakov a študentov, čo vyžaduje výrazný časový nárast pre činnosti VP t.j. zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu VP minimálne o 4 hodiny v škole s počtom žiakov do 200 a alikvotný nárast pri ostatných kategóriách s počtom žiakov   
- návratnosť zvýšených finančných investícií do zvýšenia úväzku o ďalšie 3 hodiny k návrhu sa dostaví už po troch rokoch v podobe každoročne zamestnaných 2 000 absolventov ako platcov dane a odvodov do štátu a každý ďalší zamestnaný absolvent je už prínos v podobe zisku, ktorý je možný investovať do aplikácie akčného plánu Učiaceho sa Slovenska.  
- uvedený návrh nijakým spôsobom v podstate neupravuje zníženie úväzku VP v praxi napr. na škole so 301 žiakmi má aj v súčasnosti VP o 3 hodiny znížený základný úväzok

Pre optimálnu činnosť VP na ZŠ a SŠ navrhujeme nasledovnú zmenu:
„Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu 
v ZŠ a SŠ   do 200 žiakov  5 hod
      201 – 400 žiakov  6 hod
      401 – 600 žiakov  7 hod
      601 a viac      8 hod“