LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 23.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
ZMOS sa stotožňuje so zásadnou pripomienkou Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov: „S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a žiada materiál prepracovať tak, aby nezakladal nároky na zvýšenie počtu zamestnancov financovaný z kapitoly MV SR. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaná úprava  tým, že zasahuje do doplňovania si úväzkov učiteľov v ŠKD  bude mať dopady i na rozpočty miestnej územnej samosprávy