LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky:- s. 2: údaje o rozdieloch medzi dynamikami vývozu a dovozu navrhujeme spresniť z pôvodných 1,9 p. b. na 1,8 p. b. a z pôvodných 1,2 p. b. na 1,1 p. b., 
- s. 5, v grafe č. 6  chýbajú údaje za rok 2013 (v časovom rade 2011-2016),
- s. 7 a 8, tab. č. 1 a 2: zvážiť vhodnosť používania šípky na označenie pomerne čitateľného vývoja (aj bez šípky); inak opraviť šípku v tab. 1 v riadku Európa a zjednotiť vyznenie tabuliek 1 a 2, keďže nad tabuľkou vývozu sa v texte uvádza porovnávací rok 2015 a nad tabuľkou dovozu porovnávací rok 2016, 
- s. 14, 3. odsek: v slovnom spojení „medziročne vzrástol o 1,3 %“ ide o 1,3 percentuálneho bodu,
- s. 36, k Pozn.: bolo by vhodné materiál doplniť o analýzu dovozu z tretích krajín prostredníctvom iných krajín EÚ na Slovensko,
- s. 37-39: v rámci „Trendov zahraničného obchodu“ navrhujeme nevenovať sa hodnoteniu vývoja HDP a jeho štruktúry v nominálnom vyjadrení (bez uvedenia cenového vývoja a bez uvedenia súvislostí so zahraničným obchodom).
- Materiál má zväčša popisný charakter nominálnych štatistických údajov (s výnimkou obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami), čo by bolo vhodné viac rozšíriť o vyhodnotenie tendencií,  resp. o odporúčania alebo závery.