LP/2017/345 Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame na strane 4  pod grafom č. 6  v prvej vete slová „o 2,9“ nahradiť slovami „o 0,3“ a v druhej vete slová „vzrástla o 1,6“ nahradiť slovami „poklesla o 1“.