LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K bodu 2.6.2
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nezaraďovať raticovú zver do NKS poľovných revírov malej zveri (tabuľková časť). Zároveň v tejto časti, nesúhlasíme s tvrdením, že príčinou úbytku malej zveri je poľnohospodárska činnosť, nakoľko máme za to, že dôvodom jej poklesu je zlé poľovnícke plánovanie a hospodárenie. Žiadame preto toto tvrdenie vypustiť.

Odôvodnenie:
Malá zver je vytláčaná raticovou zverou kvôli jej premnoženiu. V srnčích revíroch a v revíroch malej zveri sú vysoké stavy zveri, ktorá by sa tam ani nachádzať nemala resp. iba v malých počtoch  a vytláča malú pôvodnú zver.