LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 22.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame dopracovať návrh uznesenia vlády SR a to v súlade s návrhom opatrení uvedených vo vlastnom materiáli, časti „3. Strategické ciele poľovníctva a opatrenia na ich dosiahnutie“.