LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 16.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 3. „Ciele a výsledný stav“  navrhujeme za „§ 3“ vložiť „ods. 2“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.