LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 8 (str.15) odporúčame slová „obecné zastupiteľstvá“ nahradiť slovom „obce“.
Odôvodnenie:
Zosúladiť s § 1 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj s predchádzajúcou časťou vety (samosprávne kraje a nie zastupiteľstvá samosprávnych krajov).
V predposlednom odseku na str.16 začiatok vety odporúčame naformulovať takto: „Podľa § 14 ods.2 písm. ...“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava
V časti Inštitúcie (str.22) správny názov cirkvi je Evanjelická cirkev augsburského vyznania (nie vyzvania) na Slovensku.
V prvom odseku (str.24) má byť správny rok 2018.
Odôvodnenie:
Zosúladenie s nadpisom Kapitoly 8.
V poslednom odseku (str.25) odporúčame uviesť gramaticky správne zámeno „jej“ pred slovom „podpredsedom“.