LP/2017/30 Akčný plán na roky 2017 – 2018 Národného transplantačného programu na roky 2014 – 2018, s výhľadom do roku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: S00149-OZS-2017
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 547 zo 7. októbra 2015
týkajúceho sa návrhu Národného transplantačného programu na roky 2014 – 2018
s výhľadom do roku 2022
v ktorom ukladá Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v bode B.3. aktualizovať akčný plán
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: 1. Pri vypracovaní Národného transplantačného programu na roky 2014 – 2018, s výhľadom do roku 2022sa nepočítalo s vypracovaním nového transplantačného zákona. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 317/2016 Z. z. z 19. októbra 2016 o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) s účinnosťou od 29. apríla 2017, pričom ustanovenia týkajúce sa zmeny povolení tkanivových zariadení nadobúdajú účinnosť 1. februára 2017. V prípade časového sklzu hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskych spoločenstiev, pretože do zákona boli transponované smernice: - Smernica Komisie EÚ 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 43); - Smernica Komisie EÚ 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 56). Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2017 – 2018, s výhľadom do roku 2022 nadväzuje na tento zákon a prideľovanie jednotného európskeho kódu (jedna z úloh akčného plánu) by malo byť synchronizované s účinnosťou povolení tkanivových zariadení od 1. februára 2017. 2. Jedná sa o úzko špecifický materiál na ktorom spolupracovali všetci významní transplantológovia a text je výsledkom konsenzu. Financovanie je zabezpečené z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a od vlády nebudú požadované ďalšie finančné prostriedky.
Posledná zmena: 30.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/30
Dátum začiatku MPK: 19.01.2017
Dátum konca MPK: 25.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia: 19.01.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)