LP/2017/291 Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 05654/2017/SRF/23440-M
Podnet: V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/291

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)