LP/2017/258 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMI-40-15/2017-OdI
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 461 z 5. októbra 2016
bod C.11.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby sú vyčlenené v rámci rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2017. S ohľadom na lehoty procesu obstarávania, samotného projektovania a inžinierskej činnosti (vyjadrenie dotknutých orgánov k projektu) je potrebné bezodkladne začať proces obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Posledná zmena: 20.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/258
Dátum začiatku MPK: 11.04.2017
Dátum konca MPK: 19.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)