LP/2017/222 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 6. Zásadná pripomienka k článku 6
Dátum vytvorenia: 10.04.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Máme za to, že Slovenská republika by mala zastávať nemenný postoj k stabilite finančnej podpory pre projekty obnoviteľnej energie za účelom podpory a ochrany ako aj zabráneniu retroaktívnych zásahov do už  podporených projektov. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby akýkoľvek nový regulačný rámec zabezpečil dodržiavanie právnej istoty a neniesol v sebe prvky retroaktivity vo forme rôznych regulačných opatrení pre už podporené projekty v oblasti OZE. Zabráni sa tak poškodeniu predmetných investícií a zabezpečí sa dôvera v stabilné investičné prostredie v tejto oblasti.