LP/2017/200 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 42925/2017/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Informatívny materiál nelegislatívnej povahy.
Posledná zmena: 29.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/200
Dátum začiatku MPK: 22.03.2017
Dátum konca MPK: 28.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)