LP/2017/164 Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4421/2017-min.
Podnet: bod B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 821 z 19. decembra 2011 k návrhu na inštitucionálne zabezpečenie plnenia cieľov klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR
so zreteľom na systémové zmeny vyplývajúce zo zákona č. 37/2010 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/164
Dátum začiatku MPK: 10.03.2017
Dátum konca MPK: 23.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)