LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE)
Pripomienka k: § 4 ods. (2) písm. c)
Dátum vytvorenia: 16.03.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pôvodný text nahradiť textom: "oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy neuplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca elektriny povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o nevyužití práva podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,"
Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Výrobcovi je podľa § 3 udelenie právo na podporu na 15 rokov, a je teda zbytočná záťaž o právo každoročne žiadať. Poskytovanie informácie o "predpokladaného množstva dodanej elektriny" je tiež nadbytočná záťaž, nakoľko prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má presné merané údaje a úrad týmto predpokladom disponuje v rámci vydávania cenového rozhodnutia výrobcovi. Preto je vhodné po výrobcoch žiadať hlásiť opak - ak nechcú v nasledovnom kalendárnom roku využiť podporu.