LP/2017/103 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 9 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Pridať
Táto vyhláška ustanovuje
Pridať
a)
obsah národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
1)
(ďalej len „národný register znečisťovania“),
Pridať
b)
podrobnosti o evidencii údajov,

Pridať
c)
kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov
2)
do národného registra znečisťovania.
Pridať
§ 2
Obsah národného registra znečisťovania
Pridať
(1)
Národný register znečisťovania obsahuje údaje z oznámení od prevádzkovateľov,
3)
ktorí oznamujú údaje do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5 zákona.
Pridať
(2)
Údaje z oznámení podľa odseku 1 sú v národnom registri znečisťovania usporiadané do skupín tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov podľa § 6 ods. 2 zákona, ako aj prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6 zákona.
Pridať
(3)
Národný register znečisťovania okrem údajov podľa ods. 1 obsahuje
Pridať
a)
údaje podľa § 6 ods. 8 zákona usporiadané podľa oznamovacích rokov,
4)
Pridať
b)
tlačivá k oznamovaniu údajov podľa § 6 ods. 5 zákona.
Pridať
§ 3
Podrobnosti o evidencii údajov
Pridať
Evidencia údajov podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona obsahuje:
Pridať
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,

Pridať
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,

Pridať
c)
oznamovací rok,

Pridať
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
Pridať
e)
rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,
Pridať
f)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
Pridať
g)
príslušné doklady o metodike použitej pri zbere údajov
5)
v listinnej podobe a v elektronickej podobe,
Pridať
h)
zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
Pridať
§ 4
Kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov do národného registra znečisťovania
Pridať
Plošný zdroj podľa § 6 ods. 3 zákona sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak
Pridať
a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
Pridať
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov
6)
a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.
Pridať
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Pridať
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pridať
§ 6
Účinnosť
Pridať
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
1)
Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
2)
Čl. 2 bod 12 nariadenia  (ES) č. 166/2006.
3)
Čl. 2 bod 6 nariadenia (ES) č. 166/2006.
4)
Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 166/2006.
5)
Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia  (ES) č. 166/2006.
6)

Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.