LP/2016/966 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 22.11.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť možnosť autentifikácie aj s použitím úradného alebo alternatívneho autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Táto pripomienka je zásadná. 
Odôvodnenie: Predkladateľ nezohľadňuje právnu úpravu elektronického výkonu verejnej moci, definovanú zákonom  o e-Governmente, a to najmä stanovením osobitného režimu pre prístup do systému podľa § 3 návrhu, ktorý je vlastne autentifikáciou k elektronickým službám verejnej správy, pričom táto je primárne upravená zákonom o e-Governmente.
Orgán verejnej moci je síce oprávnený v zmysle § 21 ods. 6 zákona o e-Governmente stanoviť aj iný spôsob autentifikácie pre špecializované portály, ak ho však zavedie, je súčasne povinný zabezpečiť aj možnosť autentifikácie úradným alebo alternatívnym autentifikátorom podľa ods. 1 tohto ustanovenia.  Podľa predmetnej úpravy zákona o e-Governmente budú musieť právnické osoby od 1.1.2017 používať na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci svoj prístup k elektronickým schránkam na ÚPVS, preto žiadame vytvoriť aj prostredie kompatibilné s autentifikáciou s použitím úradného alebo alternatívneho autentifikátora.