LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 03.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I bode 2 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8.4.“  vložiť slovo „sa“ a slovo „resp. nahradiť iným vhodným slovom, v bode 3 vypustiť slová „sa v“ a za slová „písm. a)“ vložiť slovo „sa“, v bode 4 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 17.“ vložiť slovo „sa“, v bode 5 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 20.“ vložiť slovo „sa“, bod 6 zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV a zároveň v tomto bode  vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 21.“ vložiť slovo „sa“, v bode 7 vypustiť slová „sa v“, v bode 9 vypustiť slová „sa v“ a za slová „písm. a)“ vložiť slovo „sa“, v bode 10 vypustiť slová „sa v“ a za slová „7. 20.“  vložiť slovo „sa“]. Zároveň odporúčam prehodnotiť navrhované legislatívne riešenie čiastkovej úpravy ustanovených vzorov, pretože následne môže byť v aplikačnej praxi otázne a sporné, či je vzor ustanovený, ak sa zmenil čiastkovou úpravou a nie uvedením celého nového znenia.