LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: Čl. I bod 8
Dátum vytvorenia: 03.11.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
ZSPS žiada, aby bolo navrhované doplnenie 8.37. v predloženom znení vypustené a nahradené nasledovným znením:
"8.37. doklad o výbere zhotoviteľa a o spôsobe verejného obstarávania alebo čestné prehlásenie žiadateľa, že pri obstarávaní nájomných bytov dodržal príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade obstarávania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 a § 10 ods. 9 zákona“
Odôvodnenie: doplnenie a urýchlenie procesu overenia splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie čestným prehlásením o dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.