LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 8
Dátum vytvorenia: 02.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V novelizačnom bode 8 navrhujeme slová "v prípade obstarania" nahradiť slovami " pri obstaraní".